نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

چکیده

با گسترش روز افزون استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، ابزارهای مدیریت افکار عمومی نیز دستخوش تحولات اساسی شده است؛ به‌طوریکه هم از نظر روشی و هم از نظر مبانی نظری، تحولاتی در حوزه مدیریت افکار عمومی رخ داده است که ضرورت بازنگری و توسعه ادبیات نظری گذشته را مضاعف می‌نماید. آنچه که امروزه در چند سال اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات سال 2016 در ایالات متحده امریکا به‌عنوان یکی از شیوه های نوین در مدیریت افکار عمومی از آن یاد می‌شود، مسأله «دستکاری اجتماعی » است. نگارندگان معتقدند ایران، به‌دلیل قرارگرفتن در موقعیت ارتباطی برجسته، یکی از کشورهایی است که در معرض دستکاری اجتماعی خصمانه از سوی قدرت‌های خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار می‌گیرد. به همین منظور با چارچوب دستکاری اجتماعی خصمانه، اقدامات سایبری عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. برای پژوهش حاضر، با روش ماشینی بیش از 900 هزار داده مرتبط با ایران به زبان عربی از شبکه اجتماعی توییتر از سال 2021 تا 2022 میلادی استخراج گردید؛ سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه، فعالیت کاربران عربستانی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عربستان سعودی با تکنیک های دستکاری اجتماعی خصمانه به ویژه با سرمایه گذاری بر ابزارهای سایبری، در صدد بی‌اعتبارکردن، بی‌ثبات‌سازی، تضعیف و بعضاً ترویج گروه‌های خاص و مؤسساتی است که برای قدرت رقابتی کشور هدف مهم هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hostile Social Manipulation; A New Strategy for Influencing Public Opinion in the World (Case study of Saudi Arabia actions on Twitter by social network analysis method)

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Amir Reza Tamaddon 2
  • Amin Mirshekari Soleimani 3

1 Culture and Communication Faculty, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Culture and Communication Faculty, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

3 Department of Social Communication Sciences, Social Communication Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, IranTehran, Iran

چکیده [English]

With the increasing use of new communication technologies, public opinion management tools have also undergone fundamental changes; both in terms of method and theoretical foundations, there have been developments in the field of public opinion management that double the need to review and develop the theoretical literature of the past. What is now being referred to as a new way of managing public opinion in recent years, and especially after the 2016 US election, is the issue of "social manipulation". The authors believe that Iran is one of the countries that is exposed to hostile social manipulation by regional and supra-regional powers due to its special communication position. To this end, with the framework of hostile social manipulation, the cyber actions of Saudi Arabia against the Islamic Republic of Iran have been studied. For the present study, more than 900,000 data related to Iran in Arabic were extracted by Twitter from the social network Twitter until 2021 & 2022 years; Then, using the network analysis method, the activity of Saudi users has been specially studied. The results of the study show that Saudi Arabia, with its hostile social manipulation techniques, especially by investing in cyber tools, seeks to discredit, destabilize, weaken, and sometimes promote specific groups and institutions that are important to the country's competitive power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Manipulation
  • Public Opinion
  • Saudi Arabia
  • Social Network Analysis
  • Twitter
  • Iran
آقابخشی، علی اکبر و افشاری راد، مینو. (1379)، فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
ابراهیمی فر، طاهره و یعقوبی فر، حامد. (1393)، تأثیر شبکه‌های اجتمـاعی بـر افکـار عمـومی، فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، 69-94.
باستانی، سوسن (1382 و 1385) جزوة کلاسی درس تحلیل شبکه دوره کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا (س).
باستانی، سوسن، رئیسی، مهین. (1391). روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه‌های کل در مطالعة اجتماعات متن باز. مجلة مطالعات اجتماعی ایران 5(2), 31-57..
ترابیان، محمود. (1382)، افکار عمومی. تهران: مجله گزارش، شماره 146.
چلبی، مسعود (1373) «تحلیل شبکه در جامعه‌شناسی»، فصلنامة علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره 5 و 6: 9-49.
صالحی هیکوئی، مریم (1384) بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی و جنسیت، پایان‌نامه دورة کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
دادگران، سید محمد (1384): افکار عمومى و معیارهاى سنجش آن، انتشارات مروارید، تهران.
دادور آلانق، مرتضی و الهامی، علی (1395)، مدیریت ایدئولوژیک افکار عمومی در عصر سلجوقیان با تأکید بر مسئله مشروعیت. فصلنامه علمی _ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ۷ (۲۵): ۶۹-۹۴.
زارعیان، داوود. (1386)، شناخت افکار عمومی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
ساروخانی، باقر؛ (1373) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کتبی، مرتضی (1376)، فصلنامه رسانه، سال ۸، شماره ۲، تابستان.
کریمی، کیانوش و غفاری قدیر، جلال (1398)، مدل تأثیرگذاری بر افکار عمومی در فضای مجازی به کمک قابلیت‌های بازی وارسازی، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال پنجم، شماره 17، بهار 1398، صص 172-137.
گیدنز، آنتونی؛ (1378). جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نی، 1378، چاپ پنجم، ص 726.
لازار، ژودیت ترجمه مرتضی کتبی (1395)، افکار عمومی، تهران: نشر نی.
متولی، کاظم (1384)، افکار عمومی و شیوه‌های اقناع، تهران: بهجت.
مجدفر، فاطمه؛ (1382). جامعه‌شناسی عمومی، تهران، شعاع، چاپ اول، ص 276.
نصر، صلاح. (1393). جنگ روانی. (م. ح. کاشانی، تدوین) تهران: سروش.
References
Aral, S., & Eckles, D. (2019). Protecting elections from social media manipulation. Science365(6456), 858-861.‏
Berkowitz, Bruce D., “Warfare in the Information Age,” in John Arquilla and David Ronfeldt, eds., In Athena’s Camp: Preparing for Conflict in the Information Age, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MR-880-OSD/RC, 1997.As of April 19, 2019: https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR880.html
Hobolt SB, Klemmemsen R. Responsive Government? Public Opinion and Government Policy Preferences in Britain and Denmark. Political Studies. 2005;53(2):379-402.
Hogan, B. (2007)Using Information Networks to Study Social Behavior: An Appraisal, Oxford Internet Institute: IEEE.
Hogan, B. (2007)Analysing Social Networks Via the Internet, London: Sage publication,http://individual.utoronto.ca/berniehogan/Hogan_SAGE_Internetworks_RC1.pdf.
Jasim, Raid & Mustafa, Sabah. (2021). A Semantic and Rhetorical Study of Manipulation in Two English and Arabic Political Speeches. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.3764301.
Keenan, Spencer J., "Behind Social Media: A World of Manipulation and Control", (2020).Pop Culture Intersections. 48.
Lin, Herbert and Kerr, Jaclyn, On Cyber-Enabled Information Warfare and Information Operations (May 2019). forthcoming, Oxford Handbook of Cybersecurity, 2019.
Mazarr, Michael J., Abigail Casey, Alyssa Demus, Scott W. Harold, Luke J. Matthews, Nathan Beauchamp-Mustafaga, and James Sladden, Hostile Social Manipulation: Present Realities and Emerging Trends. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2019.
Mazarr, M. J., Bauer, R. M., Casey, A., Heintz, S. A., & Matthews, L. J. (2019). The emerging risk of virtual societal warfare: Social manipulation in a changing information environment. RAND Corporation.
Scott, J. (1991)Social Network Analysis, London: Sage Publication.
Wasserman, S.`and K. Faust (1994)Social Network Analysis Methods and Applications, Cambridge University Press.
Wellman,B., J. Salaff, D. Dimitrova, L. Garton, M. Gulia and C. Haythornthwaite (1996) “Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work, Telework, and Virtual Community”, Annual Review of Sociology, 22: 213-38.
 
 
استناد به این مقاله: بشیر، حسن.، تمدن، امیررضا.، میرشکاری سلیمانی، امین. (1401). دست‌کاری اجتماعی خصمانه؛ راهبرد نوین تأثیرگذاری بر افکار عمومی در جهان (مطالعه موردی اقدامات عربستان سعودی در توییتر با روش تحلیل شبکه اجتماعی)،  فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 8(32)، 1-36.
DOI: 10.22054/nms.2022.61502.1229
 New Media Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..