نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 زنده یاد، دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

بدن و مفهوم بدن که در تحلیل‌های جامعه‌شناختیِ سنتی غایب بود، امروزه، در قلب جامعه‌شناسی، زندگی‌ اجتماعی و خودپندارۀ هویتی ما قرار دارد. با گسترش رسانه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزۀ مدیریت بدن‌ به ابهام پیرامون میزان تأثیر نیروهای جهانی یا زمینه‌های محلی مربوط می‌شود. این مقاله با اتکای بر رویکرد جهان- محلی شدن، بر اساس نظریات رابرتسون، گیدنز، راجرز، فیدرستون و پذیرش اجتماعی، تأثیر استفاده از رسانه‌های نوین بر مدیریت بدن را با میانجی‌گری پذیرش اجتماعی در بین زنان باشگاهی شهر نورآباد ممسنی بررسی کرده است. روش تحقیق، پیمایشی، ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه، و روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری متناسب با حجم توأم با تصادفی ساده بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، بیشترین استفادۀ زنان از رسانه‌های نوین، به ترتیب، کسب اطلاع و شیوۀ کاربرد وسایل ورزشی، جستجوی الگوهای تناسب اندام، و کسب اطلاعات در مورد مد و پوشش (اینترنت)؛ استفاده از شبکه‌های تبلیغ مد، مشاهدۀ برنامه‌های علمی، پزشکی، ورزشی، و تبلیغات تجاری (ماهواره) بوده‌اند. در بین شاخص‌های متعدد سازۀ مدیریت بدن، ورزش و تناسب اندام، جراحی و زیبایی بدن و کیفیت پوشش تأثیرگذارترین شاخص‌ها بوده‌اند. با مقایسۀ میزان تأثیر رسانه‌های نوین (81/.) و پذیرش اجتماعی (17/.) بر مدیریت بدن می‌توان گفت رسانه‌های نوین، به میزان چشمگیری، بیشتر از میزان پذیرش اجتماعی موجب افزایشِ توجه زنان به مدیریت بدن‌شان در ابعاد مختلف شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of New Media Use on the Body Management of Club Women Mediated by Social Acceptance

نویسندگان [English]

  • arman heidari 1
  • vahid dastyar 2
  • Fatemeh Jafari 3

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 PhD student of sociology of Iranian social issues, Faculty of Social Sciences and Economics, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

3 Master's degree in Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Being absent in traditional sociological analysis, today the body and the body concept is at the heart of our sociology, social life, and identity self-concept. With the development of modern media and communication technologies, one of the most important challenges in the field of body management relates to the uncertainty of the impact of global forces or local contexts. Drawing on the world-localization approach and based on the Robertson’s, Goddens’s, Fiderstone’s and social acceptance theories, this paper has investigated the impact of modern media use on body management mediated by social acceptance among club women in Noorabad Mamassani. In his research, the survey methodology was used, the data were collected using a questionnaire, and the sample was selected through simple random sampling. According to the results of the research, women mostly used modern media, respectively: knowing about the sports equipment and use of them, search for fitness patterns, and knowing about fashion and clothing (the Internet); the use of fashion advertising networks, watching science, medical, sports, and commercial (satellite) programs. Among the multiple indicators of body management construct, sports and fitness, surgery and beauty of the body and quality of clothing were the most influential indicators. Comparing the impact of modern media (0.81) and social acceptance (0.17) on body management, it can be said that modern media significantly increase women's attention to body management more than social acceptance in different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Social Acceptance
  • Women
  • Satellite
  • Body Management
آزادارمکی­، تقی و چاوشیان، حسن. (1381). «بدن به‌مثابه هویت». مجله جامعه­شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 4. 75-57.
آقایی میبدی، حمیدرضا و عزیزی، فریدون. (1387). «بررسی ارتباط تغییر وزن و توزیع چربی با بروز دیابت در گروهی از ساکنین منطقه 13 تهران، پس از سه سال (مطالعه قند و لیپید تهران)». مجله پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 32، شماره 2. 113-105.
اباذری، یوسف و حمیدی، نفیسه. (1387). «جامعه­شناسی بدن و پاره­ای مناقشات». پژوهش زنان، دوره شش، شماره 4.
ابولابان، مک­اروین؛ شارون، سوزان و مک، دانیل. (1381). «زیبایی، موقعیت اجتماعی و پیری». ترجمه احمد بهنام، فصل زنان، تهران: نشر توسعه.
احمدی، عزت‌الله؛ عدلی­پور، صمد؛ افشار، سیمین؛ بنیاد، لیلی (1395). «تبیین جامعه­شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز». پژوهش­نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره 7، شماره 1. 29-50.
بلالی، اسماعیل و افشارکهن، جواد. (1389). «زیبایی و پول: آرایش و جراحی». مطالعات راهبردی زنان، دوره 12، شماره 47. 140-99.
بهار، مهری؛ وکیلی، محمدرضا. (1390). «آرایش مردان و زنان و امر پست‌مدرن «حاد – جنسیت»»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هفتم، شماره 22. 66-47.
پاک­سرشت، سلیمان؛ حسینی، حاتم؛ اینانلو، مینا. (1391). «تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره 28. 169-147.
حسینی اصفهانی، فیروزه؛ جزایری، سیدابوالقاسم؛ میرمیران، پروین؛ محرابی، یداله و عزیزی، فریدون. (1387). «ارتباط تغییرات الگوهای غذایی با چاقی شکمی در بزرگ‌سالان منطقه­ی ۱۳ تهران». مجله­ی غدد درون­ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی، جلد 10، شماره 4. 299-312.
خواجه­نوری، بیژن و پرنیان، لیلا. (1393). «مطالعه ارتباط بین جهانی‌شدن فرهنگی و مدیریت بدن (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه)». جامعه­شناسی کاربردی، دوره 25، شماره 3­. 180-163.
خواجه­نوری، بیژن و مقدس، علی­اصغر. (1389). «رابطه­ی بین تصور از بدن و فرایند جهانی‌شدن، مطالعه­ی موردی زنان شهرهای تهران، شیراز و استهبان». مجله­ی جامعه­شناسی کاربردی، دوره 20، شماره 1. 24-1.
درستی، احمد؛ کرم، سلطانی زهرا؛ جزایری، ابوالقاسم؛ سیاسی، فریدون؛ اشراقیان، محمدرضا. (1387). «ارتباط امنیت غذایی با چاقی و  عوامل خانوادگی مرتبط با آن‌ها». مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 6، شماره 1. 9-1.
راودراد، اعظم؛ گیشنیزجانی، گلنار. (1396). گونه­شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه­ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام، فصلنامه­ مطالعات رسانه­های نوین، سال سوم، شماره 10. 304-265.
رجبی، مریم. (1388). «تعریف مجدد جامعه­شناختی از هویت زنان و نگرش آن‌ها به جراحی زیبایی در تهران­». پایان­نامه­ی دکتری، دانشگاه الزهرا­، دانشکده علوم اجتماعی.
رضایی، احمد؛ اینانلو، مینا و فکری، محمد. (1389). «مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران)». مطالعات راهبردی زنان، دوره 12، شماره 47. 170- 141.
رقیبی، مهوش و میناخانی، غلامرضا. (1391). «رابطۀ مدیریت بدن و سبک­های هویت فردی و اجتماعی». پژوهش­های روان‌شناسی اجتماعی، دوره 2، شماره 7. 27- 11.
عباس­زاده، محمد؛ محمود مولائی کرمانی، بتول و اقدسی علمداری، فرانک. (1393). «مطالعه جامعه­ شناختی نقش مداخله­ گرایانه متغیر پذیرش اجتماعی در تأثیرگذاری رسانه ­ها بر گرایش زنان به زیبایی با عمل جراحی (موردمطالعه: زنان شهر تبریز)». فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال 5، شماره 3 (پیاپی 19). 47-65.
غیاثوند، احمد. (1394). «مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه مطالعات رسانه­ های نوین، سال اول، شماره 2. 118-87.
فاتحی­، ابوالقاسم و اخلاصی­، ابراهیم. (1387). «مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی». مطالعه راهبردی زنان (­کتاب زنان سابق­)­، شماره 41: 69-41.
قبادی، حشمت؛ کلدی، علیرضا؛ مهدوی، سیدمحمدصادق (1397). «تبیین جامعه­شناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی (زنان 19 تا 44 ساله شهر ایلام)». فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، دوره 13، شماره 45. 75-95.
کیا­دربند­سری، علی. (1393). «مدیریت بدن: با تأکید بر نگرش اسلامی». تهران: انتشارات موسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین.
کیوان­آرا، محمود؛ ربانی، رسول و ژیانپور، مهدی. (1388). «قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن / جراحی زیبایی به‌مثابه نماد پایگاه اجتماعی». مطالعات راهبردی زنان، سال دوازدهم، شماره 47. 98-73.
گلشنی، محمد. (1389). «جراحی زیبایی در ایران سالانه 30 درصد افزایش می­یابد». روزنامه خبر جنوب، شماره 8431، ص 41.
گیدنز، آنتونی. (1380). «پیامدهای مدرنیت»‌. ترجمه محسن ثلاثی‌، تهران: نشر مرکز.
مرادی، گلمراد. (1391). «استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه ­شناختی مؤثر برآن». زن در توسعه و سیاست، دوره دهم، شماره­ی 2 (پیاپی 37). 106-87.
موسوی ­زاده، سیدمهدی؛ نیازی شهرکی، فیض ­اله؛ کلانتر هرمزی، عبدالجلیل و نصری لاری، مهدی. (1388). «ارزیابی گرایش و انگیزه­های بیماران زن در جراحی­ های زیبایی». پژوهنده، سال 14.
.