نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استادیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

بدن و مفهوم بدن که در تحلیل‌های جامعه‌شناختیِ سنتی غایب بود، امروزه، در قلب جامعه‌شناسی، زندگی‌ اجتماعی و خودپندارۀ هویتی ما قرار دارد. با گسترش رسانه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزۀ مدیریت بدن‌ به ابهام پیرامون میزان تأثیر نیروهای جهانی یا زمینه‌های محلی مربوط می‌شود. این مقاله با اتکای بر رویکرد جهان- محلی شدن، بر اساس نظریات رابرتسون، گیدنز، راجرز، فیدرستون و پذیرش اجتماعی، تأثیر استفاده از رسانه‌های نوین بر مدیریت بدن را با میانجی‌گری پذیرش اجتماعی در بین زنان باشگاهی شهر نورآباد ممسنی بررسی کرده است. روش تحقیق، پیمایشی، ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه، و روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری متناسب با حجم توأم با تصادفی ساده بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، بیشترین استفادۀ زنان از رسانه‌های نوین، به ترتیب، کسب اطلاع و شیوۀ کاربرد وسایل ورزشی، جستجوی الگوهای تناسب اندام، و کسب اطلاعات در مورد مد و پوشش (اینترنت)؛ استفاده از شبکه‌های تبلیغ مد، مشاهدۀ برنامه‌های علمی، پزشکی، ورزشی، و تبلیغات تجاری (ماهواره) بوده‌اند. در بین شاخص‌های متعدد سازۀ مدیریت بدن، ورزش و تناسب اندام، جراحی و زیبایی بدن و کیفیت پوشش تأثیرگذارترین شاخص‌ها بوده‌اند. با مقایسۀ میزان تأثیر رسانه‌های نوین (81/.) و پذیرش اجتماعی (17/.) بر مدیریت بدن می‌توان گفت رسانه‌های نوین، به میزان چشمگیری، بیشتر از میزان پذیرش اجتماعی موجب افزایشِ توجه زنان به مدیریت بدن‌شان در ابعاد مختلف شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of New Media Use on the Body Management of Club Women Mediated by Social Acceptance

نویسندگان [English]

  • vahid dastyar 1
  • arman heidari 2
  • Fatemeh Jafari 3

1 Ph.D Student of Sociology of Social Issues of Iran, Faculty of Social Sciences and Economics, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

2 assistant prof of sociology at Yasouj university

3 Graduate Master of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Yasuj University, Yasuj, Iran

چکیده [English]

Being absent in traditional sociological analysis, today the body and the body concept is at the heart of our sociology, social life, and identity self-concept. With the development of modern media and communication technologies, one of the most important challenges in the field of body management relates to the uncertainty of the impact of global forces or local contexts. Drawing on the world-localization approach and based on the Robertson’s, Goddens’s, Fiderstone’s and social acceptance theories, this paper has investigated the impact of modern media use on body management mediated by social acceptance among club women in Noorabad Mamassani. In his research, the survey methodology was used, the data were collected using a questionnaire, and the sample was selected through simple random sampling. According to the results of the research, women mostly used modern media, respectively: knowing about the sports equipment and use of them, search for fitness patterns, and knowing about fashion and clothing (the Internet); the use of fashion advertising networks, watching science, medical, sports, and commercial (satellite) programs. Among the multiple indicators of body management construct, sports and fitness, surgery and beauty of the body and quality of clothing were the most influential indicators. Comparing the impact of modern media (0.81) and social acceptance (0.17) on body management, it can be said that modern media significantly increase women's attention to body management more than social acceptance in different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Social Acceptance
  • Women
  • Satellite
  • Body Management