نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات/واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این مقاله با درک بدکارکردی رسانه‌های جریان اصلی در ایران پس از ظهور فضای مجازی، این پرسش را مطرح نموده است که آیا در حوزه رسانه، پارادایم نوینی ظاهر شده است که الزامات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای را دستخوش تغییر نموده باشد؟ مفروض این پژوهش این است که با آمدن فضای مجازی، الگوواره ‌جدیدی در سیاست‌گذاری رسانه‌ای پدید آمده است که همه رسانه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، اما ابزارگرایی حجابی است برای دیدن آن. در این پژوهش، از سه روش کتابخانه‌ای، پدیدارشناسی و تحلیل مضمون استفاده شده و با 25 کارشناس فعال رسانه در دو حوزه وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند، مصاحبه عمقی صورت گرفته است. در یافته‌های تحقیق، با استخراج 64 درون مایه پارادایم حاکم بر فضای مجازی نشان داده شده که چگونه فضای ارتباطی با گرامر جدید رسانه‌ای شامل «غلبه حق‌مداری بر تکلیف‌مداری، عبور از رسانه‌های ماکسیمالیست و مطلق‌گرا، زیست چندمنبعی و روابط عمومی‌زدایی از خبر، حداقلی شدن ساختار رسانه با هدف چالاکی و افزایش برد و پایان استیلای ساختارهای هرمی شکل، تغییر رویکردهای مدیریت پیام، اینجایی و اکنونی شدن محتوا و تغییرخواهی و پاسخ‌طلبی» مواجه شده است. نتایج پژوهش، ما را به این شناخت می‌رساند که فضای مجازی حاصل انباشت و تداوم تاریخی پارادایم زیستی رفرماسیون و انشعابات فکری ناشی از آن بویژه انسان‌محوری است. فضای مجازی روی ساختار رسانه‌ها و شاخص‌های رقابت رسانه‌ای تأثیرات محسوسی داشته و این تأثیرات پارادایمیک، بازنگری در فهم ما از نظریات ارتباطی را ضروری کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the components of media policy impact from cyberspace paradigm data

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ahrari 1
  • zahra Kharrazi Mohammadvandi Azar 2
  • Nasim Majidi ghahroodi 3

1 PhD Student in Communication Sciences / Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

3 Assistant Professor of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

Due to the dysfunction of mainstream media in Iran after the advent of cyberspace, this article raises the question of whether a new paradigm has emerged in the field of media that has changed the requirements of media policy and planning? The premise of this study is that with the advent of cyberspace, a new paradigm has emerged in media policy-making that has affected all media, but instrumentalism is a veil to see. In this research, three methods of library, phenomenology and Thematic analysis have been used and in-depth interviews have been conducted with 25 active media experts in the two fields of mass media and cyberspace who have been selected by snowball sampling method. In the research findings, by extracting 64 themes of the paradigm governing cyberspace, it is shown how the communication space is confronted with the new grammar of media, including "dominance of authoritarianism over task-orientation, transition to maximalist and absolutist media, multimedia biology and de-publicization of news." "Minimizing the structure of the media and end of the domination of pyramid-shaped structures, changing the approaches of message management, here and now the content and change-seeking and responsiveness." The results show that cyberspace is the result of the accumulation and historical continuity of the biological paradigm of Reformation and the resulting intellectual divergences and has significant effects on the structure of media and media competition indicators, and these paradigmatic effects are a review of our understanding. Has necessitated communication theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media planning
  • paradigm
  • new communication technologies
  • paradigmatic data
  • media policy
  • cyberspace