نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 'دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

رسانه های نوین،از طریق ترویج الگوهای متفاوت تعامل اجتماعی وامکان دسترسی به اطلاعات وسیع، چشم اندازهای جدیدی به روی اعضای خانواده گشوده وبافراهم کردن فرصت های جدید برای فعالیت مشترک، تأثیرات شگرفی برارتباطات اعضای خانواده گذاشته است.هدف اصلی این مقاله،مطالعه نحوه میانجیگری وتعاملات والدین دربکارگیری واستفاده فرزندان ازامکانات فضای مجازی،حدودو مرزهای فعالیت بافناوریهای ارتباطی ومهارتهای لازم در فضای رسانه است.این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است.نمونه تحقیق،مشارکت کنندگان بالقوه ازوالدین درسطح شهرکرج بودند.بادر نظر گرفتن اهمیت حداکثرتنوع درنمونه تحقیق ومحدودیت های موجودبرای انجام مصاحبه،ملاک هایی برای انتخاب چارچوب نمونه درنظر گرفته شد.بااستفاده ازنمونه گیری هدفمند(برمبنای معیارهای انتخاب)ونظری،بعدازمصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نمونه والد،اشباع مضمونی حاصل شد.یافته های این پژوهش از57 اظهار مهم غیرتکراری وغیرهمپوشان،ذیل4 "مضمون کلی"شامل توانمندی رسانه‌ای والدین،"میانجیگری محدود کننده"،"میانجیگری دیده بان"،"میانجیگری فعال"،10"مضمون فرعی" و43 "واحد معنایی فشرده" به دست آمدند.نتایج نشان داد مهارتهای رسانه ای والدین شامل راهبردهایی است که به آنان امکان می دهد به طورموثربامحیط رسانه ای واستفاده کودکان و نوجوانان روبرو شوند.باتوجه به انواع استراتژی‌های میانجیگری های محدود کننده،دیده بانی و فعال،در تعاملات پیچیده والد-کودک،بسیاری از عوامل زمینه‌ سازفردی مداخله کرده واستراتژی‌های میانجی‌گری،باتغییرات رفتارهای دیجیتالی کودکان متغیربوده،وتابعی ازرشدوفعالیت آنان درفضای مجازی است.بنابراین نحوه مواجهه والدین بافضای رسانه،منحصربه یک استراتژی میانجی‌گری نبوده،وممکن است به منظورمداخلة رسانه ای،والدین ازچندروش استفاده کنند.نه تنهاوالدین بررفتارهای کودک تأثیرگذارند،بلکه رفتارواقعی کودک یا تواتمندیهای دیجیتالی وی نیزرفتارآنان رامتأثرنموده،به نحوی که رویکردمیانجیگری خودرا،باتوجه به فعالیتی که کودک انجام می‌دهد،اتخاذ می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying how parents mediate when facing the media environment

نویسندگان [English]

  • fariba seyedan 1
  • fatemeh Angoraj Taghavi 2

1 women and family study,Alzahra university,Tehran,Iran.

2 Alzahra university,Tehran,Iran.

چکیده [English]

New media has opened new perspectives for family members by promoting different patterns of social interaction and providing access to vast information. The presence of new communication technologies, by providing new ond the existing limitations for conducting interviews, criteria were considered for selecting the sample frame. Using purposeful sampling (based on selection criteria) and theory, after semi-structured interviews with 15 samples of parents, thematic saturation was obtained. The findings of this research are 57 non-repetitive and non-overlapping important statements, the following 4 "overall themes" including parents' media capability. "Restrictive Mediation", "Watch Mediation", "Active Mediation", 10 "Subtopics" and 43 "Comprehensive Meaning Units" were obtained. The results showed that parents' media skills include strategies that allow them to Effectively face the media environment and the use of children and teenagers. Due to the types of restrictive, observational and active mediation strategies, in the complex parent-child interactions, many individual background factors have intervened and mediation strategies, with the changes in children's digital behaviors are variable, and dependent on growth and activity. They are in the virtual space. Therefore, the way parents deal with the media space is not limited to a mediation strategy, and parents may use several methods for media intervention. Not only parents influence the child's behavior, but also the child's real behavior or his digital abilities They are influenced in such a way that they adopt their mediation approach according to the activity that the child does.Abstract

New media has opened new perspectives for family members by promoting different patterns of social interaction and providing access to vast information. The presence of new communication technologies, by providing new opportunities for joint activities, has had tremendous effects on the relationships of family members. Is. Investigating mediation and how parents encounter cyberspace not only helps to design new solutions in media education for parents, but also opens up new fields in media studies, especially in the field of family. Children are one of the possibilities of virtual space, limits and boundaries of activity with communication technologies and necessary skills in the media space. The sample of the research was the potential participants from parents in the city of Karaj. Considering the importance of maximum diversity in the research sample and the existing limitations for conducting interviews, criteria were considered for selecting the sample frame. Using purposeful sampling (based on selection criteria) and theory, after semi-structured interviews with 15 samples of parents, thematic saturation was obtained. The findings of this research are 57 non-repetitive and non-overlapping important statements, the following 4 "overall themes" including parents' media capability. "Restrictive Mediation", "Watch Mediation", "Active Mediation", 10 "Subtopics" and 43 "Comprehensive Meaning Units" were obtained. The results showed that parents' media skills include strategies that allow them to Effectively face the media environment and the use of children and teenagers. Due to the types of restrictive, observational and active mediation strategies, in the complex parent-child interactions, many individual background factors have intervened and mediation strategies, with the changes in children's digital behaviors are variable, and dependent on growth and activity. They are in the virtual space. Therefore, the way parents deal with the media space is not limited to a mediation strategy, and parents may use several methods for media intervention. Not only parents influence the child's behavior, but also the child's real behavior or his digital abilities They are influenced in such a way that they adopt their mediation approach according to the activity that the child does.Abstract

New media has opened new perspectives for family members by promoting different patterns of social interaction and providing access to vast information. The presence of new communication technologies, by providing new opportunities for joint activities, has had tremendous effects on the relationships of family members. Is. Investigating mediation and how parents encounter cyberspace not only helps to design new solutions in media education for parents, but also opens up new fields in media studies, especially in the field of family. Children are one of the possibilities of virtual space, limits and boundaries of activity with communication technologies and necessary skills in the media space. The sample of the research was the potential participants from parents in the city of Karaj. Considering the importance of maximum diversity in the research sample and the existing limitations for conducting interviews, criteria were considered for selecting the sample frame. Using purposeful sampling (based on selection criteria) and theory, after semi-structured interviews with 15 samples of parents, thematic saturation was obtained. The findings of this research are 57 non-repetitive and non-overlapping important statements, the following 4 "overall themes" including parents' media capability. "Restrictive Mediation", "Watch Mediation", "Active Mediation", 10 "Subtopics" and 43 "Comprehensive Meaning Units" were obtained. The results showed that parents' media skills include strategies that allow them to Effectively face the media environment and the use of children and teenagers. Due to the types of restrictive, observational and active mediation strategies, in the complex parent-child interactions, many individual background factors have intervened and mediation strategies, with the changes in children's digital behaviors are variable, and dependent on growth and activity. They are in the virtual space. Therefore, the way parents deal with the media space is not limited to a mediation strategy, and parents may use several methods for media intervention. Not only parents influence the child's behavior, but also the child's real behavior or his digital abilities They are influenced in such a way that they adopt their mediation approach according to the activity that the child does.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • children
  • social networks
  • media
  • parenting