نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه اصفهان

2 استادگروه علوم سیاسی و ریاست دانشگاه اصفهان

چکیده

عالم‌گیر‌ شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی موجب تغییرات مهمی در سبک زندگی، عادات و ارتباطات اجتماعی و ارتباط بین مردم و دولت‌ها شده است. جنبش‌های اجتماعی به عنوان یکی از روش‌های انتقال خواسته‌ها و ارتباط بین مردم و حاکمیت به شدت متاثر از این تغییرات است. در دو دهه اخیر کارکرد بسیج شبکه‎‌های اجتماعی چهره جدیدی از جنبش‌های اجتماعی را در سراسر دنیا به نمایش گذاشته است. هدف پژوهش حاضر تبیین این تأثیر در جنبش‌‌های اجتماعی ایران بین سال‌های 1388 تا 1398 می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و داده های ثانویه به گرداوری اطلاعات پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد کاربرد شبکه‌های اجتماعی در بازه زمانی مورد نظر نقشی مؤثر و محوری در تسهیل بسیج منابع برای جنبش‌های اجتماعی داشته است؛ حوادث عمده بررسی شده در بازه زمانی مذکور مشخص‌ می‌کند فارغ از علل وجودیِ جنبش‌های اجتماعی با کنترل یا عدم دسترسی شبکه‌های اجتماعی، به صحنه آوردن طرفداران جنبش مختل شده و با گذشت زمان این جنبش های اعتراضی دچار فرسایش و ضعف می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Social Networks on Social Movements; Study of Iranian Protest Movements (2009-2019)

نویسندگان [English]

  • Bahman Rabeie nia 1
  • Hussein  Harsij 2

1 Postdoctoral researcher, University of Isfahan

2 Professor, Department of Political Science, and President of the University of Isfahan

چکیده [English]

The universalization of the use of virtual social networks has caused important changes in lifestyles, habits and social relationships and the relationship between people and governments. Social movements, as one of the methods of conveying demands and communication between people and the government, are strongly affected by these changes. In the last two decades, the mobilization function of social networks has shown a new face of social movements all over the world. The aim of the current research is to explain this effect in the social movements of Iran between 2018 and 2018. The method of this research is descriptive-analytical and collected information using library sources, documents and secondary data. The findings of the research show that the use of social networks has played an effective and central role in facilitating the mobilization of resources for social movements. The major incidents investigated in the mentioned time period show that regardless of the reasons for the existence of social movements, with the control or lack of access to social networks, bringing the supporters of the movement to the stage is hindered, and with the passage of time, these protest movements suffer erosion and weakness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • شبکه‌های اجتماعی
  • جنبش اجتماعی
  • بسیج منابع
  • توئیتر
  • تلگرام
  • انتخابات 1388