نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 استادیار و مدیر گروه رشته های مدیریت دولتی و بازرگانی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی در راستای ادامه حیات است. این پژوهش بر حسب هدف توسعه‌ای-کاربردی و از لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی است. ابتدا از طریق روش تحقیق کیفی(روش ‏گراندد تئوری‎) اطلاعات مورد نیاز در مورد تدوین ارائه چارچوبی جهت رقابت‌پذیری رسانه‌های مکتوب با شبکه‌های اجتماعی اطلاعات گردآوری شده و مولفه‌ها و شاخص‌های آن مشخص شد. در مرحله کیفی جهت شناسایی مفاهیم از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان موضوع استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و کارشناسان روزنامه خراسان در شهر مشهد می‌باشند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند (استفاده از افراد متخصص در زمینه رسانه) جمع-آوری اطلاعات و مبتنی بر گلوله‌برفی جهت دسترسی به حجم نمونه مورد نیاز استفاده شد. در مرحله مقدماتی به منظور آگاهی از نظر خبرگان موضوع، 17 مصاحبه صورت گرفته است. در بخش کمی جامعه آماری شامل 2500 نفر از مشتریان روزنامه خراسان دارای اشتراک سالیانه است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که بر طبق فرمول کوکران تعداد 333 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. بر اساس مولفه های بخش کیفی، پرسشنامه تدوین گردید. روش تحلیل داده ها در بخش کمی استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با بکارگیری نرم‌افزار لیزرل است. نتایج نشان داد مقوله‌ های هفتاد و پنج گانه اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادیمی به صورت شرایط علی، مقوله اصلی، یعنی رقابت‌پذیری جهت ادامه حیات، راهبرد ، زمینه ، شرایط مداخله‌گر محیطی و پیامدهاجای گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of competitiveness of print media with social networks in order to survive

نویسندگان [English]

  • Mohamadjavad Afsharsafavi 1
  • Golnar Shojaeibaghini 2
  • Mohamadreza Rostami 3

1 PHD student,Faculty of Humanities, Shahrood Branch Islamic Azad University,Shahrood, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Administration and Business Management, Faculty of Humanities, Shahrood Branch Islamic Azad University, Shahrood, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Shahrood Branch Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of competitiveness of print media with social networks. This research is a mixed exploratory research in terms of development-applied purpose and in terms of research approach. First, through qualitative research method (grounded theory method), the required information about developing a framework for competitiveness of written media with social networks was collected and its components and indicators were identified. In the qualitative stage, semi-structured interviews with subject experts were used to identify the concepts. The statistical population includes all experts of Khorasan newspaper in Mashhad. In this study, purposive sampling method (using experts in the field of media) was used to collect information and based on snowballs to access the required sample size. In the preliminary stage, 17 interviews were conducted in order to inform the experts. In a small part of the statistical population, including 2500 customers of Khorasan newspaper, it has an annual subscription. The sampling method was simple random that 333 people were selected as the sample according to Cochran's formula. A questionnaire was developed based on the components of the qualitative section. The method of data analysis in the quantitative part is the use of confirmatory factor analysis test and structural equations using LISREL software. The results showed that the seventy-five main categories in the form of six dimensions of the paradigm model in the form of causal conditions, the main category, ie efficient competitiveness for survival, strategy, Background, environmental intervention conditions and consequences were included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Print Media
  • Social Networks
  • Khorasan Newspaper
  • Mixed Research