نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی مدیریت کارآفرینی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی کسب و کار جدید، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

اثر شبکه‌های اجتماعی بر رفتار کارآفرینان در فضای مجازی رو به فزونی است. در این میان شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان یکی از شبکه‌های پرمخاطب در حال پررنگ کردن نقش خود در شکل-دهی قصد کارآفرینی کاربران می‌باشد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اینستاگرام بر قصد کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه سمنان می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری و علوم و فناوری-های نوین دانشگاه سمنان به تعداد 2000 نفر تشکیل می‌دهند که بر اساس جدول مورگان 322 نفر به عنوان نمونه انتحاب شدند. همچنین، شـیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای اسـت. مقیاس‌های تحقیق برای سنجش متغیرها پرسشنامۀ استاندارد می‌باشد. در این پژوهش 6 فرضیه شکل گرفته است که تمامی فرضیات تایید شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که اینستاگرام بر نگرش کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی کارآفرینانه و درک امکان‌پذیری کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، نگرش کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی کارآفرینانه و درک امکان‌پذیری کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Instagram on Entrepreneurial Intention (Case of Study: Semnan University Students)

نویسندگان [English]

  • Meisam Modarresi 1
  • Shaghayegh jalilvand 2

1 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship Management, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

2 MA in Entrepreneurship and New business, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Entrepreneurship has drawn much attention in recent times due to its ability to create job opportunities, thereby addressing the issue of employment and unemployment. Resolving unemployment is one of the most pressing social challenges that policymakers are facing. Entrepreneurship is a solution to this problem, and students possessing entrepreneurial skills and motivation can lead to resolving these issues. In this regard, the aim of the present study is to investigate the effect of Instagram on entrepreneurial intention among Semnan University students.
Methodology:
The research follows a quantitative approach, with a functional purpose. The method of data collection is descriptive survey, while the time frame is single-section. The statistical population of this study is composed of 2,000 students who study at the Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, as well as the Faculty of New Sciences and Technologies at Semnan University, and are members of Instagram. Specifically, the population consists of students who follow entrepreneurial pages on Instagram.
A non-probability sampling method, namely stratification, was employed, and a simple random sampling method was used to select a sample of 322 individuals. The data collection tool used in this study is a standard questionnaire that was adapted to the research objectives.
Findings
Regarding the effect of Instagram on entrepreneurial intention, the research results revealed a significant impact. The community of entrepreneurs on Instagram have provided students with the confidence to transform their business ideas into reality. In addition, this social network has had the greatest impact on social norms and entrepreneurial attitudes; that is, students communicate with their family, friends and professors on the Instagram social network, and this communication has affected the social and mental norms of students. In addition, this social network has made entrepreneurship students think about independent business.
Conclusion
Instagram has been found to play a significant role in fostering entrepreneurial intention. The social network has strengthened students' confidence to start a business idea. By extension, these findings emphasize the importance of educating students about entrepreneurship and its benefits, including their ability to create employment opportunities. However, it's important to note that future research may reveal additional factors that impact the relationship between Instagram

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Social Networks
  • Entrepreneurial Intention
اصغرپورماسوله، احمدرضا و داوری، حدا. (1401). نشانه شناسی هویت مصرفی در میان کاربران پر مخاطب ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام. فصلنامه علمی رسانه، 33(2)، 192-171.
اوتادی، محمد و صفری، سعید. (1398). بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه شاهد). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 12(4)، 520-501.
پوروایی، عارفه، محبوبی، محمد رضا و شریف زاده، محمدشریف. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان). راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 7(14)، 115-103.
جعفرزاده، محمدرضا، حسین‌زاده شهری، معصومه، راه چمنی، احمد و ساعی ارسی، ایرج. (1399). ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 16(14)، 212-201.
رضایی، روح­اله، شرفی، لیلا، نجفلو، پریسا و گلباز، شیرین. (1396). عامل های تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9(40)، 110-96.
رضوی، سیدعلی‌محمد، نعمتی‌فر، نصرت‌الله و موسوی، سیدحسین. (1397). بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی. اسلام و مطالعات اجتماعی، 6(2)، 178-152.
سبحانی­فر، یاسر. (1397). مدلسازی ساختاری تقویت قصد خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام. مدیریت فردا، 17(54)، 194-177.
سعیدی، الهه، مجیدی، نسیم و فرهنگی، علی اکبر. (1399). راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام. فصلنامه رسانه. 31(3)، 26-5.
سلام­زاده، آیدین، تاج­پور، مهدی و حسینی، الهه. (1399). بررسی تاثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه. مطالعات رسانه­ای، 15(1)، 124-111.
سلام­زاده، آیدین، هادی­زاده، مرتضی و مرتضوی، سمیرا سادات. (1399). بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی: تبیین نقش تعدیل‌گر زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال و هنجارهای اجتماعی. مطالعات رسانه ای، 15(2). 51-37.
شفیعی، سمیه سادات، حسینی­فر، سیده زهرا. (1399). زنان از سبک زندگی می گویند؛ مطالعه ارزش­های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی، پژوهشنامه زنان، (2)، 172-147. 
کریمی حصاری، فرشید، روستا، علیرضا و مرادی، سعید (1400). تبیین شرایط توسعه قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (رویکرد نظریه زمینه­ای)، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 12(1)، 116-104.
کریمی راهجری، اشرف، قوام، عبدالعلی، خرازی آذر، رها و گرانمایه­پور، علی. (1398). جایگاه شبکه­های اجتماعی مجازی و پیام رسان موبایلی در شکل­گیری خرد جمعی. مطالعات رسانه های نوین، 5(17)، 34-1.
مرادی، شیوا، نادری، نادر. (1395). بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه تهران). مطالعات رسانه‌های نوین، 2(5)، 166-136.
میرواحدی، سید سعید، حسین­پور، داوود و سلطان محمد لو، احسان. (1398). تاثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 8(29)، 60-35.
 نامدارجویی، احسان(1399). نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت‌های کارآفرینی (شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام). نشریه راهبرد توسعه، 61 (16)، 269-240.