نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب‌وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد رشته مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در محیط کسب‌وکار کنونی، افزایش شدت رقابت و عدم اطمینان محیطی باعث شده است که مدیران ارشد برای بهره‌گیری از فرصت‌های گوناگون، به عواملی که بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است توجه ویژه‌ای مبذول کنند. پژوهش حاضر به موضوع تأثیر جهت‌گیری بازار که یکی از انواع جهت‌گیری‌های استراتژیک محسوب می‌شود، بر عملکرد کسب‌وکار با تأکید بر نقش میانجی پذیرش شبکه‌های اجتماعی می­پردازد. این مطالعه پژوهشی پیمایشی است و به‌منظور انجام آن نظرات مدیران و رؤسای شعب شرکت­های بیمه آسیا در شهر تهران موردسنجش قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران شامل 158 شعبه مختلف شرکت بیمه آسیا در شهر تهران در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهت‌گیری بازار بر عملکرد کسب‌‌وکار با نقش میانجی پذیرش شبکه‌های اجتماعی تأثیرگذار است؛ بنابراین می­توان گفت جهت‌گیری بازار صرف‌نظر از تأثیر مستقیم بر عملکرد کسب‌وکار، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر پذیرش شبکه‌های اجتماعی، زمینه رشد عملکرد شرکت را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Impact of Market Orientation on Business Performance: The Mediating Role of Social Networks Acceptance

نویسندگان [English]

  • Elham Heydari 1
  • nader seyed kalali 2
  • Mahtab Mirzaee 3

1 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

3 MA in Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction

This study aims at investigating the relationship between market orientation, social networks acceptance, and business performance. These variables have been acknowledged by various scholars as having a significant impact on company performance. Company performance is influenced by a variety of factors, and researchers are attempting to uncover the roots of this performance in order to enhance the competitive potential of companies. Insurance companies, as they operate in a competitive industry and possess close relationships with customers, were selected as the focus of the study.
Methods
This study explored the impact of market orientation on business performance, examining the mediating role of social networks acceptance. A survey was conducted among senior executives of the Asian insurance company branches in Iran. Cochran's formula was employed to determine the sample size, resulting in a statistical population of 158 managers. The questionnaire had two sections: demography and research variables, including market orientation, social networks acceptance, and business performance. Structural Equation Modeling (SEM) and SmartPLS software were used to analyze the data.
Results
The study set out to examine the relationship between market orientation, social media acceptance, and business performance, and all four hypotheses were confirmed. It was found that market orientation has a positive impact on business performance, and this relationship is mediated by social media acceptance. The second hypothesis, which states that market orientation has a positive effect on business performance, was also validated. Additionally, the third hypothesis, indicating a positive link between market orientation and social media acceptance, was also supported. Finally, the fourth hypothesis, demonstrating the positive impact of social media acceptance on business performance, was also confirmed.
Conclusion
Regarding the results of this research, it is evident that market orientation has a positive impact on business performance. Asia Insurance managers should prioritize market-oriented structures and processes to ensure high levels of performance. Additionally, the findings suggest that companies should focus on creating marketing plans that emphasize market orientation. Market orientation is also linked to increased acceptance of social networks. Invested in new technologies, companies can identify the needs of their customers and establish strong relationships with them through social networks. The research concluded that social networks acceptance is directly correlated with improved business performance, indicating that insurance companies must utilize social networks to attract new customers and increase loyalty among existing customers. It is crucial for Asia Insurance to focus on market-oriented strategies and incorporate social networks into their operations to achieve better business performance.
The sample of this study is limited to managers of the branches of the Asian insurance company, exclusively located in Iran. Therefore, future scholars can expand this research to other geographical locations and industries, with potentially larger samples. Additionally, the investigation can explore the influence of other mediating or moderator variables, such as cultural aspects and leadership styles, on the relationship between market orientation and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Orientation
  • Business Performance
  • Social Networks
منابع
اردکانی فرد، زهرا، بخشی، حامد. (1396). گونه‌شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، راهبرد فرهنگ، 40، 158-129.
اصلانی، فرشید، اشتری، سمانه، حسنی آذرداریانی، عباس، داریانی، آذر. (1399). بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری بازار، بازاریابی استراتژیک و قدرت سازمانی، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(37)، 21-37.
بلوچی، حسین، ملکی، مرتضی، فیض، داوود، حسن‌قلی‌پور، طهمورث. (1397). بررسی تأثیر راهبردهای رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت‌گیری بازار بر عملکرد با تعدیل‌گری زیرکی بازار، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(3). 474-486.
حامدی، محمد، علیزاده، فتانه. (1397). بررسی تأثیر جهت‌گیری بازار، کارآفرینی و فناوری بر بهبود عملکرد اداره کل استاندارد استان هرمزگان، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع.
زالی، محمدرضا، شات، توماس، کردناییج، اسدالله، نجفیان، مینا. (1391). تأثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب‌وکار: اثر تعدیل‌کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (موردمطالعه ایران، کرواسی و دانمارک)، فصلنامه پژوهش مدیریت در ایران، 16(2)، 91-111.
سلیمان‌پور، صدیقه، یوسفوند، داوود، همتی، حسن (1399). بررسی ارتباط جهت‌گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم‌های حسابداری مدیریت، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 3(37). 1-11.
غفوری، ابراهیم، ثابت، عباس، انوری، علی. (1399). بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی بر اساس نقش میانجی اشتراک دانش، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(28). 1-14.
موسوی، سیده المیرا، رجوعی، مرتضی، غیور باغبانی، سیدمرتضی (1398). تأثیر گرایش کارآفرینی و یادگیری و خودکارآمدی کارآفرینانه بر عملکرد کسب‌وکار: مطالعه موردی، فصلنامه مدیریت سلامت، 22(4)، 73-85.
مهدی‌زاده، مهران، طالقانی، محمد (1394). قابلیت محوری، راهبرد رقابتی و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط ساختمانی، فرایند مدیریت و توسعه، 28 (4). 109-138.