نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحدزنجان، دانشگاه آزاداسلامی، مدیری گروه، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

امروزه رسانه‌های اجتماعی به بستر مناسبی برای تاثیرگذاری گسترده بر کاربران این رسانه‌ها تبدیل شده است. اینستاگرام به عنوان یکی از این رسانه‌ها به بستری برای اینفلوئنسرهای ایرانی تبدیل شده است که به صورت مداوم در حال تبلیغات و تاثیرگذاری بر قصد خرید دنبال‌کنندگان خود می‌باشند. از طرفی برای اجرای استراتژی بازاریابی اینفلوئنسر در رسانه‌های اجتماعی، تشخیص اینکه کدام ویژگی‌های اینفلوئنسر سبب تاثیرگذاری بر قصد خرید مخاطبان می‌شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. در پژوهش حاضر ویژگی های اینلوئنسرها (نگرش همسوگرا، جذابیت فیزیکی، جذابیت اجتماعی، اعتبار اینفلوئنسر، آشنایی، تطابق، قابلیت اعتماد، تخصص درک شده، روابط فرا اجتماعی، نگرش به برند، نگرش به تبلیغ و نگرش لذت گرایانه) را به عنوان مقدمات قصد خرید در نظر گرفتیم. جامعه آماری این پژوهش کاربران رسانه اجتماعی اینستاگرام در ایران در سال 1401می باشد که تعداد آنها غیر قابل شمارش است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که 400 پرسشنامه در بین کاربران در دسترس توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری بر مبنای روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تمامی ویژگی های اینفلوئنسرها در قصد خرید کاربران تاثیر معناداری دارد و استراتژی‌های بازاریابی اینفلوئنسر رسانه‌های اجتماعی باید بر اساس ویژگی‌های انواع اینفلوئنسرها تنظیم شوند. این پژوهش در نهایت تاثیر و رابطه بین انواع ویژگی های شخصیتی اینفلوئنسرها و نوع اینفلوئنسرها در بازاریابی اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی را مشخص کرده و در پایان پیشنهادات کاربردی ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors in users' purchase intention in social media influencer marketing due to personality characteristics (case study: Instagram social media users in Iran)

نویسندگان [English]

  • Homa Doroudi 1
  • Hadi Mohammadi 2

1 Associate Professor of Department of Business Management, Islamic Azad University of Zanjan

2 ph.d student of Business Administration - Marketing Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, in the digital world, social media has become a suitable platform for communication and wide influence on the users of these media. On the other hand, the influencers of these media, due to the content they produce, in addition to gaining popularity, have been able to attract many followers, which has provided them with a superior position to influence their followers. The increasing number of social media users has also caused companies and marketers to pay special attention to attract customers from these media. The importance of the powerful influence of influencers is no secret for marketers, and many of them depend on social media influencers to promote their products. On the other hand, knowing the types of characteristics of influencers and their impact on users, as well as the correct understanding of how to manage social media influencer marketing can improve the effectiveness of product promotion and prevent waste of time and money. Today, despite the tendency of people, especially young people, to social media such as Instagram, the importance of conducting a complete research that includes all the characteristics of influencers in order to influence the purchase intention of users, doubles, and if the existing gap not resolved, the best marketing opportunities in These media will be lost. In case, by closing the existing gap and using influencer marketing strategies, the budget can be used in a targeted and optimal way for marketing in the community of Iranian users of social media such as Instagram, which is possible by knowing the characteristics of influencers. Instagram, as one of these media, is a free photo and video sharing platform and has gained a very high popularity in Iran, so much so that nowadays most Iranian influencers are constantly advertising and influencing the purchase intention of their followers. are themselves On the other hand, many users are not familiar with the different dimensions of personality traits that affect the behavioral intentions of users, so that they can make the best decision to improve their business, such as advertising or selling products, through this knowledge and the degree of influence of the desired characteristics. The implementation of influencer marketing strategy in media such as Instagram is expanding for several reasons, such as the possibility of two-way interaction, access to consumer needs, receiving audience feedback, the possibility of developing the base of followers and consumers and turning them into stable customers, etc. On the other hand, considering that the users of these media follow their favorite influencer according to the personality characteristics of the influencers and the different areas in which they produce content, in order to implement the influencer marketing strategy in social media, it is necessary to identify which characteristics of the influencer influence the intention. Buying an audience is very important. In this study, we considered the characteristics of influencers (attitude homophily, physical attractiveness, social attractiveness, influencer credibility, familiarity, compatibility, trustworthiness, perceived expertise, para social relationships, brand attitude, advertising attitude, and hedonistic attitude) as a preliminary to purchase intention. The main purpose of this research is to investigate the factors influencing the purchase intention of users in social media influencer marketing due to personality characteristics in Iran. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical, with a survey research method and a causal approach. The statistical population of this research is Instagram social media users in Iran in 1401, whose number is uncountable. The data collection tool is a combination of standard questionnaires and valid scientific articles, and 400 questionnaires were distributed among available users. The test of the hypotheses of the current research was carried out using the structural equation modeling method based on the partial least squares method (SEM-PLS). SPSS and SmartPLS3 software were also used in data analysis. The findings of the research indicated that all the characteristics of influencers have a significant effect on the purchase intention of users and social media influencer marketing strategies should be adjusted based on the characteristics of various types of influencers. Finally, this research determines the effect and relationship between the types of personality traits of influencers and the type of influencers in social media influencer marketing, which affects the purchase intention of users, and at the end provides practical suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits of influencers
  • influencer marketing
  • social media
  • purchase intent
  • Instagram
  • users