نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار و مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

مقاله پیش رو مروری بر سیر تحول مفهوم ارتباطات در ایران بر پایه آموزش‌های جدید دانشگاهی دارد. مطالعات نخستین در این حوزه، بر دو واژه "وسایل ارتباط جمعی" و "رسانه" مبتنی است که واژه نخست، مورد تأکید مرحوم دکتر معتمدنژاد و واژه دوم، مورد تأکید روانشاد دکتر مجید تهرانیان بود. این تمایز در نامگذاری تنها از اختلاف بر سر دامنه سخت­افزارها و فناوری­های ارتباطی نشئت نمی­گیرد،  بلکه ناظر بر وجوه اجتماعی زبان ومعنا یافتن واژگان در این حوزه نیز هست؛ چنانکه بر واژه  "رسانه" در این میان معانی جدیدی بار شد که پیش از این، در زبان فارسی به چشم نمی‌خورد. مقاله با مطالعه تاریخی و با روش اسنادی روند پیدایش و تحول این مفاهیم را از میان آثار و نوشته­های معتمدنژاد و تهرانیان که هر دو نقش مؤسس در آموزش و پژوهش ارتباطات در ایران دارند، واکاویده و به اعتبار تأسیس دانشکده علوم ارتباطات و راه­اندازی فصلنامه "مطالعات رسانه­های نوین"، انتظار­های جدید از دانش ارتباطات و رسانه‌های نوین را مطرح کرده­ است. نویسنده در این مقاله بر اساس مطالعه­ای تاریخی و تطبیقی نتیجه می­گیرد که در "مطالعات رسانه­های نوین باید هر دو وجه سخت­افزاری و نرم­افزاری تحولات جدید را در تمامی‌سطوح رسانه­ای و ارتباطی مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revisiting Communication in Iran: From the Concept of “Media” and “Mass Communication Means” to “New Media Studies”

نویسنده [English]

  • Hadi Khaniki

Associate Professor and Head of Department of Communication at Allameh Tabataba'i University.

چکیده [English]

This article is a review of the trajectory of the concept of communication through academic teachings in Iran. First studies in this field were based on the two terms of “mass communication means” and “media”. The first was accepted by late Dr. Mo'tamed-Nezhad and the latter was accepted by late Dr. Majid Tehranian. This difference in the choosing of the words did not come solely from a difference on the hardware and the communication technologies; it’s also related to social aspects of language and the way terms are filled with meanings. The word equivalent to “media” in Farsi was filled with meanings that didn’t exist in Farsi before. The study uses the related history and documents to explore the evolution of the concepts through the works of Mo'tamed-Nezhad and Tehranian who were both the founders of communication studies in Iran. Referring to the foundation of the Faculty of Communication Sciences and the launch of the quarterly journal of “New Media Studies”, I will discuss the new expectation from the science of communication and the new media. I will do a comparative historical work to argue that in the study of new media, both hardware and software evolutions in the field of media and communication should be considered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Media
  • New Media
منابع
- معتمدنژاد، کاظم (1352)، "اختلاف در نامگذاری وسایل ارتباطی"، تحقیقات روزنامه نگاری، سال هشتم ، شماره 31، فروردین، اردیبهشت، خرداد.
- تهرانیان، مجید (1356)، "به رسم پیشگفتار"، نامه پژوهشکده نشریه پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، شماره اول بهار.
- معتمدنژاد، کاظم (1356)، آموزش و پژوهش ارتباطات در ایران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
- موسوی، پژمان (1392)، "سرگذشت و تاریخچه علوم ارتباطات در ایران در گفتگو با دکتر کاظم معتمدنژاد، فرزانه فروتن، ویژه نامه مراسم بزرگداشت دکتر کاظم معتمدنژاد، چاپ موسسه اطلاعات.
- تهرانیان، مجید (57-1356)، کارنامه پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، انتشارات پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران.
- تهرانیان، مجید (1354)، نقش رسانه‌ها در پشتیبانی توسعه ملی ایران، پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران
- قاسمی، سید فرید (1392)، تهرانیان مبدع واژه رسانه، روزنامه اعتماد.
- ناصر خسرو (1353)، دیوان شعر، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران.
- معین، محمد (1375)، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ دهم، امیرکبیر، تهران.
- گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1387)، فرهنگ واژه‌های مصوب، انتشارات فرهنگستان.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1358)، موسیقی شعر، چاپ اول نشر آگاه.
- دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، چاپ دوم از دوره جدید، جلد هشتم، موسسه لغت نامه دهخدا.
- انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، جلد چهارم، چاپ اول، سخن.
-   تهرانیان، مجید (1393)، ارتباط و توسعه در نظریه امروز ارتباط، ترجمه: اسماعیل قدیمی‌، انتشارات علمی‌فرهنگی.
-   معتمد نژاد، کاظم (1390)، اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی ، چاپ سوم، میراث قلم.