نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود.

2 کارشناسی ارشد ام . بی . ای دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان مؤثرترین فضای ارتباط ‌جمعی در دنیای امروز محسوب می‌شود که با وجود عمرمحدود خود از ضریب نفوذ نسبتاً بالایی در میان جوانان برخوردار است. تحلیل محتوای نظرات کاربران در شبکه‌های مجازی، لایه‌های پنهان و زیرین نظرات و متون نوشته ‌شده توسط کاربران و اعضای شبکه‌های مجازی را کشف می‌نماید و به محققین علوم اجتماعی کمک می‌کند به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام می‌گیرد، نزدیک شوند. نتنوگرافی به‌عنوان رویکردی جدید در عرصه شبکه‌های اجتماعی و در فضای ارتباطات اینترنتی، پیشنهاد‌ها و نظریات مشتریان را در قالب کامنت مورد بررسی قرار می‌دهد و روشی برای درک نگرش‌ها، تصورات، تصاویر، و احساسات کاربران در جوامع آنلاین می‌باشد. در این مقاله نظرات اعضای شبکه مجازی دانشجویان مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود با روش نتنوگرافی و تجزیه‌وتحلیل بر اساس نظریه زمینه‌ای بررسی و سپس ضریب اهمیت موضوعات توسط کارشناسان تعیین شد و به علت ناقص بودن بعضی نظرات اولویت‌بندی بر اساس روابط اولویت فازی با اطلاعات ناقص انجام گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Content Analysis of Virtual Social Networks with a Netnography Approach Based on Incomplete Information

نویسندگان [English]

  • Reza Sheikh 1
  • Hanieh Shambayati 2

1 Associate Professor, Shahrood University of Technology.

2 . MA in MBA, Shahrood University of Technology. Hony

چکیده [English]

Social networks are among the most effective communication environments and despite being very young they have achieved high influence among the youths. Analyzing the content of users' comments on social networks, can reveal hidden layers and the underlying meanings of those remarks. Netnography is a new approach in the field of social networks and cyber space communications. In Netnography the comments and suggestions of the customers are studied in order to understand the attitudes, images, and emotions of the users in online communities.
For this study the comments written by the students of management at a university in the city of Shahrood were studied using Netnography and analyzed based on grounded theory. Then importantissueswere determined by experts and because some of the comments were incomplete we prioritized them based on fuzzy preference relations with incomplete information.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnography
  • Hermeneutics
  • Incomplete Information
  • Netnography
  • Phenomenology
منابع
-  امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنورد، زهرا؛ نوری سعید، علی. (1391)، روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدار شناسی، پرستاری و مامایی جامع نگر، شماره 68، دوره 22.
-  پاپ زن، عبدالحمید؛ قبادی، پرستو؛ زرافشانی، کیومرث؛ گراوندی، شهپر. (1389)، مشکلات و محدودیت‌های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مورد: روستای حریر، استان کرمانشاه). فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 3، دوره 1.
-  پویا، علیرضا؛ ملکی، زینب. (1391)، راهبرد کیفی پژوهش قوم‌نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی‌ها و مباحث تکمیلی. فصلنامه توسعه‌سازمانی پلیس، شماره 41، دوره 9.
-  صراف زاده، مریم؛ علوی، سهیلا. (1392)، جایگاه شبکه‌های اجتماعی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تعامل انسان و اطلاعات، جلد 1، شماره 1.
-  قادر زاده، امید؛ نبی زاده، فائق. (1393)، بازسازی معنایی زمینه‌ها، دلالت‌ها و پیامدهای بهره‌گیری جوانان از برنامه‌های تلویزیونی ماهواره، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 7، دوره 1.
-  کوثری، مسعود؛ مولایی، محمدمهدی. (1391)، نظریه‌سازی برای موسیقی زیرزمینی ایران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 4، دوره 5.
-  گائینی، ابوالفضل؛ حسین‌زاده، امیر. (1391)، پارادایم‌های سه‌گانه اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان، راهبرد فرهنگ، شماره 19.
-  مجردی، وحید؛ اسلامی، علی؛ جمال، سعید. (1393)، بررسی وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بین دانشجویان استان خراسان شمالی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، سال 1، شماره 4.
-  محمدی، رزگار؛ حسینی، به رزان؛ کریمی، یوسف؛ احمد دوست، حسین. (1391)، ارائه روش‌شناسی هرمنوتیکی برای الگوسازی در روان‌درمانی و مشاوره، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، شماره 9، دوره 3.
-  منطقی، مرتضی. (1388)، تحلیل محتوای کتاب‌های دینی سوم راهنمایی و دبیرستان از منظر پاسخ به نیازهای عاطفی-روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 29، سال 8.
-  ودادهیر، ابوعلی. (1389)، فرا ترکیب نتایج واکاوی‌های کیفی و مطالعات فرهنگی: واقعیت یا توهم، برگ فرهنگ، شماره 22، دوره 1.
-  یزد خواستی، بهجت؛ عدلی پور، صمد؛ سپهری، آسیه. (1392)، تحلیل محتوای صفحات و گروه‌های شبکه اجتماعی فیس‌بوک با نظریه حوزه عمومی هابرماس، دوره 2، شماره 1.
-   Bowler, G. M., Jr., (2010). Netnography A Method Specifically Designed to Study Cultures and Communities Online, The Qualitative Report, 15(5), pp 1270-1275.
-   Bengry-Howell, A., Wiles, R., Nind, M., & Crow, G., (2011). A Review of the Academic Impact of Three Methodological Innovations Netnography, Child-Led Research and Creative Research Methods, ESRC National Centre for Research Methods (NCRM). Working Paper.
-   Chen, S.-M., Lin, T.-E., & Lee, L.-W., (2014). Group decision making using incomplete fuzzy preference relations based on the additive consistency and the order consistency, Information Sciences, 259, pp 1-15.
-   Creswell, J. W., (2011). Educational Research- Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, pearson: Addison Wesley.
-   De Lassus, C., & Anido Freire, N., (2014). Access to the luxury brand myth in pop-up stores: A netnographic and semiotic analysis. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(1), pp 61-68.
-   Ellert, G., Schafmeister, G., Wawrzinek, D., & Gassner, H., (2015). Expect the unexpected. International Journal of Event and Festival Management, 6(1), pp 54-72.
-   Flint, D., & Woodruff, R., (2015). Issues in a Grounded Theory Study of Customer Desired Value Change: Resolutions using Phenomenology, Ethnography and Holistic Transcript Readings, pp. 134-139, In Proceedings of the 1997 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, E. J. Wilson & J. J. F. Hair (Eds), Springer International Publishing.
-   Goulding, C., (2002). Grounded Theory A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. London, Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc.
-  Hisyam Selamat, M., & Azizi, H. H., (2008). A Qualitative Decision Trail in the Hermeneutic Analysis Evidence from the Case Study, International Journal of Business and Management, 3(3), pp 41-55.
-   Kalou, Z., & Sadler-Smith, E., (2015). Using Ethnography of Communication in Organizational Research, Organizational Research Methods.
-  Kozinets, R. V., (2002). The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities, Journal of Marketing Research, 39(1), pp 61-72.
-   Kozinets, R. V., (2010). Netnography: doing ethnographic research online, Los Angeles, Calif.; London: SAGE.
-   Langer, R., & Beckman, S. C., (2005). Sensitive research topics: netnography revisited. Qualitative Market Research: An International Journal, 8(2), pp189-203.
-   Lee, L.-W., (2012), Group decision making with incomplete fuzzy preference relations based on the additive consistency and the order consistency, Expert Systems with Applications, 39(14), pp 11666-11676.
-   Leslie, M., Paradis, E., Gropper, M. A., Reeves, S., & Kitto, S., (2014). Applying ethnography to the study of context in healthcare quality and safety. BMJ Quality & Safety, 23(2), pp 99-105.
-   Mkono, M., Ruhanen, L., & Markwell, K., (2015). From netnography to autonetnography in tourism studies. Annals of Tourism Research, 52, pp 167-169.
-   Rageh, A., Melewar, T. C., & Woodside, A., (2010). A netnography study to uncover the underlying dimensions of customer experience with resort brands. Retrieved from v-scheiner. brunel.ac.uk website.
-   Rageh, A., Melewar, T. C., & Woodside, A., (2013). Using netnography research method to reveal the underlying dimensions of the customer/tourist experience, Qualitative Market Research: An International Journal, 16(2),pp 126-149.
-   Rollins, M., Nickell, D. & Wei, J. (2014). Understanding salespeople's learning experiences through blogging: A social learning approach. Industrial Marketing Management, 43(6), pp 1063-1069.
-   Seraj, M., (2012), We Create, We Connect, We Respect, Therefore We Are: Intellectual, Social, and Cultural Value in Online Communities, Journal of Interactive Marketing, 26(4), pp 209-222.
-   Steinmetz, K. F., (2012). Message Received: Virtual Ethnography in Online Message Boards, International Journal of Qualitative Methods, 11(1), pp 26-39.
-   Strauss, A.L. and Corbin, J.M., (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, ed. 2, London: Sage Publications, Inc.
-  Ureña, R., Chiclana, F., Alonso, S., Morente-Molinera, J. A., & Herrera-Viedma, E., (2014). On Incomplete Fuzzy and Multiplicative Preference Relations in Multi-Person Decision Making, Procedia Computer Science, 31, pp 793-801.
-   Weijo, H., Hietanen, J., & Mattila, P, (2014), New insights into online consumption communities and netnography, Journal of Business Research, 67(10), pp 2072-2078.
-   Westrup, C., (1994). Practical undersanding: hermeneutics and teaching the management of information systems development using a case study Accounting, Management and Information Technologies, 4(1), pp 39-58.