دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-281 
7. تحلیل جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در فضای مجازی

صفحه 247-283

10.22054/cs.2016.5734

سیدکمال الدین موسوی؛ معصومه اسدنژاد احمدآبادی