نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روزنامه‌نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

گسترش آموزش با در نظر گرفتن گستردگی جوامع، لزوم تعلیم و آموزش دائمی شهروندان، کمبود فضای فیزیکی و هزینه بری ساخت آن، محدودیت زمانی برای افراد و مشکلات ترافیکی در جامعه امروز، اهمیت آموزش از راه دور (اینترنتی) را دوچندان نموده است. افزایش میزان اثربخشی و بازده آموزشی نیز از دیگر برتری‌های این نحوه تعلیم نسبت به روش‌های سنتی است. نظام سلامت می‌تواند با بسترسازی و ایجاد فضای مناسب، نسبت به توسعه کاربری اینترنت در حوزه سلامت اقدام نماید.
این پژوهش باهدف بررسی نقش آموزش الکترونیک در ارتقای سطح آگاهی کاربران جوان اینترنتی از حوزه بهداشت و سلامت انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی بودند که بر اساس فرمول کوکران 130 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد.
از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش بر اساس چارچوب نظری مورداشاره، یعنی نظریه استفاده و رضایتمندی، این است که پیام‌ها و اطلاعات سلامت پایگاه‌های پزشکی و بهداشتی در تغییر نگرش و همچنین توسعه رفتارهای بهداشتی کاربران نقش بسزایی دارند و در مقایسه با سایر رسانه‌های جمعی، درصد بالایی از نیازهای اطلاعاتی آن‌ها را پاسخگو می‌باشند. علاوه بر این، بر اساس مدل احتمال و تفصیل، افراد نمونه برای تقویت و حفظ سلامتی مطلوب خودشان، این نوع اطلاعات بهداشتی را به‌عنوان یک عامل مهم تلقی می‌کنند و برای مدیریت سلامت خود از آن‌ها بهره می‌برند. بنابراین فرضیه اصلی محقق در این پژوهش بر اساس یافته‌های تحلیلی (استنباطی) مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of E-Learning in Promoting Health Awareness of Young Internet Users

نویسندگان [English]

  • aliasghar kiya 1
  • Elmira Fontoohi Kondalaji 2

چکیده [English]

E-learning in modern societies becomes particularly significant, when one takes into account such factors as the extensiveness of communities, the swift development and the need for constant education of citizens, time limitations for modern citizens as well as traffic issues, a lack of physical space and the high construction costs. The enhancement of the effectiveness and efficiency of this method in education and training are other advantages compared to the traditional one. A country’s health system can develop the internet use in the field of healthcare by laying down foundations for improvement. The study was conducted using a survey in 2013 with the aim of examining the role of e-learning in raising health awareness of young internet users. The statistical population of the study was a group of 200 female students at Allameh Tabataba’i University. Based on Cochran formula, 130 students were selected as the sample size and for the sample selection random sampling was used. Inferential findings of the study show that the main hypothesis of the researcher was proven. The findings of the research show that according to Uses and Gratification Theory, health messages and information of medical and health websites play a key role in changing the attitudes and health behavior of users; and compared to other media, a large number of their health information needs is met through them. In addition, based on the Elaboration Likelihood Model, respondents consider these messages and information as important factors for strengthening and maintaining their own optimal health, using them for managing their own health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • promoting health awareness
  • internet users
  • Health
-  اسدی، امیرحسین و همکاران. (1390)، رسانه‌های دیجیتال و سلامت، تهران: دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت.
-  ابراهیم‌آبادی، حسین. (1389)، آموزش و یادگیری در محیط وب: مقایسه فضای واقعی و مجازی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-  برهمندپور، فرزاد؛ اردستانی، منا سادات. (1391)، راهنمایانتخابرسانه‌هاوروش‌هایآموزشسلامت، تهران: آرمان براثا.
-  پرویز راد، پیمان؛ میرزایی، سارا. (1385)، «کیفیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی مرتبط با سلامت در ایران»، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره سوم، شماره اول.
-  خلعتبری، جواد و همکاران. (1389)، «تأثیر به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات بر کارایی و اثربخشی سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران»، فصلنامه اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره اول.
-  راثی تهرانی، حبیب. (1390)، «بررسی نگرش مخاطبان درباره تأثیر پیام‌های سلامت تلویزیون»،  فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، سال دوازدهم، شماره 15.
-  رفیعی فر، شهرام. (1383)، از آموزش سلامت تا سلامت، تهران: وزارت بهداشت، اداره کل ارتباطات و آموزش سلامت.
-  درویش، آسیه. (1388)«اینترنت و پیشگیری از سرطان» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی.
-  کیا، علی‌اصغر؛ حسین پور، جعفر. (1391)، «نقش رسانه‌ها در توسعه سلامت و رفاه اجتماعی»، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، سال اول، شماره دوم.
-  کوره‌پز، زهرا .(1388)، «بررسی میزان استفاده و رضامندی زنان خانه‌دار شهر اصفهان از برنامه‌های بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
-  Arant, Morgan David. (1996). Going Online to Teach Journalism and Mass Communication, Department of Journalism University of Memphis.
-  Atkinson, N. L., Saperstein, S. L., & Pleis, J. (2009). Using the internet for health-related activities: findings from a national probability sample. Journal of medical Internet research, 11(1), e4.
-  Cotton, S.R. & Gupta, S.S. (2008). Information behaviour, health self-efficacy beliefs and health behaviour in Icelanders' everyday life, IR information research, Vol. 13 No. 1.
-  Cacioppo, J.T. & Petty, R.E. (1979). Effects of message repetition and position on cognitive response, recall and persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 97-109.
-  Cline, R. J., & Haynes, K. M. (2001). Consumer health information seeking on the Internet: The state of the art. Health Education Research, 16(6), 671.
-  Cronina,M.E. (1996). life skills curricula for students with learning disabilities: a review of the literature. Journal of learning disabilities, 29(1).
-  Dumitru, R. C., Burkle, T., Potapov, S., Lausen, B., Wiese, B., & Prokosch, H.-U. (2007). Use and perception of internet for health related purposes in Germany: results of a national survey. International Journal of Public Health, 52(5), 275-285.
-  Eng, T. R. (June, 2005). Emerging technologies for cancer prevention and other population health challenges. Journal of Medical Internet Research, 7(3).
-  Glanz, K., Rimer, B.K. & Lewis, F.M. (2002). Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice, Fourht edition. San Fransisco: Wiley & Sons.
-  Global Health Survey (2011). Experience & Perception in 28 countries. International Research Institutes.  Reaching and Engaging Gay Men in Sexual Health Promotion through Social Networking Sites. Journal of media,15(2).
-  Gold J, Pedrana AE, Stoove MA, Chang S, Howard S, Asselin J, Ilic O, Batrouney C, Ata N. (2013). Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health Promotion Practice,15(3).
-  Hardey, M. (1999). Doctor in the house: The Internet as a source of lay health knowledge and the challenge to expertise. Sociology of Health and Illness, 21(6), 820-835.
-  Kenine B. Wright, Lisa Sparks, and H.D OHair. (2009). Health Communication in the 21st Century. Blackwell Publication.
-  Rubin, A (1994). Media uses and effects: A uses and gratifications perspective, in J.Bryant & D.Zillmann.
-  Ruggiero,T. (2000). Uses and gratification theory in the 21st century, Mass communication & society, 3:3-37.
-  Wathen, C. N. & Burkell, J. (2002). Believe it or not: Factors influencing credibility on the Web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53, 134-144.
 
سایت‌ها
http://www. jfprhc.bmj.com (08:00) 2014/02/15           
http://www.hamshahritraining.ir/news-3709.aspx/-(08:15)1392/12/25