نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور تهران غرب

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه کنش‌های ارتباطی اعضاء در گروه‌های مجازی تلگرام ازنظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام‌شده است. برای این منظور از ترکیب نظری کنش ارتباطی هابرماس و مدیریت تأثیر یا کنش نمایشی گافمن استفاده شده است. با توجه به ویژگی نوشتاری خاص پیام‌ها در تلگرام، رویکرد روش مورد استفاده تحلیل سبک زبانی است. در این تحقیق حدود 10 هزار کاربر از 20 گروه تلگرام تحت عنوان هنر، علم و ورزش ارزیابی می‌شوند. نتایج این مطالعه حاکی از حضور بارز کنش معطوف به هدف در این گروه‌ها است. شبکه اجتماعی تلگرام باوجود اینکه فرصتی برای حضور و تشکیل گروه فراهم ساخته ولی رابطه پیروی بر رابطه گفتگویی و تعاملی در این گروه‌ها غلبه دارد. بازنمایی خود کاربران در گروه‌های تلگرامی اغلب از راه تأیید و پذیرش پیام‌ها و در فقدان نقد و مخالفت انجام می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهند که هنجار حمایتگری در این گروه‌ها با مفهوم جدیدی بروز کرده است که افراد برای عملکرد چهره مثبت، گسترش ارتباطات مثبت و مدیریت تأثیر هدفمند از آن استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Communicative actions and Self-presentation in Telegram’s Groups

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Ojagh 1
  • Seyed Rasoul Mirzaei Mousavi 2

1 Assistant Professor, Department of Cultural Studies and Communication, Institute for Humanities and Cultural Studies

2 M.A Media Management, Faculty of Art and Media, Payame Noor University, West of Tehran Center, Iran

چکیده [English]

The present survey has been done for studying member’s communicative actions in Telegram virtual teams due to the way of impression management by using self -face work. Haberma’s communicative action and Goffman’s Impression management has been used as theoretical combination for this purpose. According to the specific characteristic of text messages in Telegram, linguistic analysis is an approach of research method. Approximately 10 thousand members from 20 Telegram groups as Art, Science and Sport will be evaluated in this survey. Results indicate significant presence of goal-oriented action in these groups. Telegram provides an opportunity for presence and making groups, but subordinating connections is more than dialogical relations and interactions. Members represent selves by confirming and accepting of messages, without criticizing and opposing. Furthermore, results show that supportive norm has appeared by new concept in these groups which members are using as positive face work, improving positive communication and meaningful impression management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telegram
  • Communicative action
  • Face work
  • Impression management
  • Language Style Analysis
-         عبداللهیان، حمید. اجاق، سیده زهرا (1385). بومی کردن نظریه کنش ارتباطی برای تحلیل فرایند توسعه و مدرنیته در ایران، مجله جهانی رسانه، دوره 1. شماره 1.
-         عقیلی، سید وحید. پوری، احسان (1390، پاییز). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات بین فردی کاربران، فصلنامه فرهنگ ارتباطات.
-         مهدوی، محمدصادق و مبارکی، محمد. (1385). تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، سال دوم، شماره هشتم.
وایت، استیون. (1380). نوشته‌های اخیر هابرماس؛ خرد، عدالت و نوگرایی، ترجمه: محمد حریری اکبری، تهران: انتشارات قطره، ص 72.
-         هابرماس، یورگن (۱۳۸۴). نظریه کنش ارتباطی، جلدهای 1 و 2. ترجمه: کمال پولادی. تهران: انتشارات موسسه ایران.
-          Arkin, R.M (1981).Self-presentation styles. In J T. Tedeschi (Ed), Impression theory and social psychological research (pp/311-333).
-          Bazarova, N. N., & Walther, J. B. (2009). Attributions in virtual groups: Distances and behavioral invariations computer-mediated discussions. Small Group Research, 40, 138-162.
-          Bolton, Roger. (2005). Habermars’s theory of communicative action and theory of social capital. Department of Economics and Center for Enviromental Studies Williams College.
-          Gasiorek, J., Giles, H, Holtgraves, T., & Robbins, S. (2012). Celebrating thirty years of the JLSP: Analyses and prospects. Journal of Language and Social Psychology. Advance online publication. Doi:10.1177/0261927X12446614
 
-          Giles, H., & Soliz, J. (2014). Communication accommodation theory: A situated framework for interpersonal, family, and intergroup dynamics. In D. Braithewaite & P. Schrodt (Eds.), Engaging interpersonal theories (2nd ed., pp. 159-167). Thousand Oaks, CA: Sage.
-          Goffman, E (1959), the presentation of Self in Everyday life. University of Edinburgg, Social Sciences Research Center. Retrieved from www, monoscop.org.
-          Goffman, E. (1967). On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction. Garden City, NY: Anchor Books.
-          Gonzales, A. L., Hancock, J. T., &Pennebaker, J. W. (2010). Language style matching as a predictor of social dynamics in small groups. Communication Research, 37, 3-19. Feb.
-          Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action – Reason and the Rationalisation of Society(Vol I), Boston, MA: Beacon Press.
-          http://www.financialtribune.com/archive/2016/02/07/articles/sci-tech/39700/Top 10 Android Apps in Iran.
-          Leshed, G., Hancock, J. H., Cosley, D., McLeod, P. L., and Gay, G. (2007). Feedback for guiding reflection on teamwork practices. Proceedings of Group ‘07, Sanibel Island, Florida, November 04 -07, 2007, 217-220.
-          Nemeth, C. (1995). Dissent as driving cognition, attitudes, and judgments. Social Cognition, 13, 273-291.
-          Ojagh, Seyedeh Zahra. (2016).forming self: smart phones in contemporary Iran, UCLA conference.
-          Swingewood, Alan. (1998). Cultural The oryandThe Problem of Modernity, Palgrave MacMilan
-          Tausczik, T. (2013). Changing group dynamics through computerized language feedback (Unpublished doctoral thesis). University of Texas, Austin.
-          Turner, Jonathan H. (1998). The Structure of Sociological Theory. Sixth Edition, Wadsworth publcation company The US.
-          Walther, J. B., Bunz, U., &Bazarova, N. (2005). The rules of virtual groups. In Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Washington, DC: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
-          Wang, Z., Walther, J. B., & Hancock, J. (2009). Social identification and interpersonal communication in computer-mediated communication: What you do versus who you are in virtual groups. Human Communication Research, 35, 59-85.
-          www.theguardian.com/world/2016/feb/08/Telegram: the instant messaging app freeingup Iranians’ conversations.
-          Yilmaz, G. & Peña, J. (2014). The influence of social categories and interpersonal behaviors on future intentions and attitudes to form subgroups in virtual teams. Communication Research, 41, 333-352.
-           Yilmaz, G. & Peña, J. (2015). How Do Interpersonal Behaviors and Social Categories Affect Language Use?: The Case of Virtual Teams, Communication Quarterly, Vol. 63, No. 4, September–October 2015, pp. 427–443.
-          Yilmaz, G. (2016). What You Do and How You Speak Matter: Behavioral and Linguistic Determinants of Performance in Virtual Teams, Journal of Language and Social Psychology, Vol. 35(1) 76–97, DOI: 10.1177/0261927X15575772