نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سبک‌های دلبستگی و همبستگی خانوادگی با استفاده از فیس‌بوک در کاربران انجام شد. شرکت‌کنندگان پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران تشکیل دادند (204 نفر کاربر، 103 نفر غیر کاربر). از آن‌ها خواسته شد که مقیاس هوش هیجانی برادبری و گریوز، مقیاس سبک‌های دلبستگی‌هازان و شیور و پرسشنامه انسجام خانواده رضویه و سامانی و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام و برای بررسی برازش کلی مدل آزمون هوسمر و لمشو استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که:
1) از بین متغیرهای پیش‌بین، متغیرهای انسجام خانواده و هوش هیجانی توانستند به‌طور مستقل و معناداری کاربر و غیر کاربر بودن افراد را پیش‌بینی نمایند، 2) بین انسجام خانواده و میزان استفاده از فیس‌بوک همبستگی منفی معناداری وجود دارد، 3) بین زیرمقیاس‌های هوش هیجانی و نمره کل آن و میزان استفاده از فیس‌بوک همبستگی منفی معناداری وجود دارد، 4) همبستگی معناداری بین سبک‌های دلبستگی با میزان استفاده از فیس‌بوک وجود ندارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که افرادی که دارای هوش هیجانی پایین و انسجام خانوادگی کمتر هستند بیشتر به سمت استفاده از فیس‌بوک گرایش پیدا می‌کنند و بین استفاده از فیس‌بوک و سبک‌های دلبستگی رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence, attachment style and family cohesion on Facebook Users

نویسندگان [English]

  • Farideh Hoseinsabet 1
  • Zahra Jahangard 2
  • Abdollah Motamedi 3

چکیده [English]

The virtual social networks have become popular among the young generation, one of the most popular networks, Facebook. Infiltration and increase the number of Facebook users among young generation. Unforgivable social networking could affect the quality of the formation of social and family relationships. The study aimed to investigate the relation ship between emotional intelligence, attachment styles and family solidarity with the Facebook users . Recent research on high school students in Tehran ( 204 user, user ,no user 103 ) . On being asked showed that 1 ) the predictors of family cohesion and emotional intelligence variables could significantly predict the user and no user , 2) between family cohesion and the use of Facebook, there is a significant negative correlation, 3 ) between the sub scales less family cohesion are tending more towards the use of Facebook and the use of Facebook and there is no attachment styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facebook
  • emotional intelligence
  • family cohesion
  • attachment styles
-  اخوی، ابراهیم. (1391)، کلیدهای شناخت و رفتار با دخترها، فصلنامه اشارات، دوره 6.
-  اسلامی، مروارید. (1391)، بررسی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی، مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
-  اکبری، الهام. (1389)، تاریخچه شبکه‌های اجتماعی، (19/3/1390) ارائه ‌شده در وبلاگ:               http://www.Learningz-ict.blogfa.com
-  انصاری، مسعود. (1391)، بررسی علل و عوامل مرتبط با استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان کاربر فیس‌بوک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی
-  برادبری، ت؛ گریوز، ج. (1388)، هوش هیجانی (مهارت‌ها و آزمون‌ها)، مترجم: مهدی گنجی، تهران: نشر ساوالان
-  پاک‌دامن، شهلا. (1383)، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی، مجله علوم روان‌شناختی، شماره 9.
-  خجیر، یوسف؛ حسین نظر، فائزه. (1392)، آسیب‌شناسی خانواده ایرانی در عرصه شبکه‌های اجتماعی مجازی، همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی.
-  رحیمی، امین. (1387)، اعتیاد از نوعی دیگر، روزنامه جام جم، 5/12/1387
-  سامانی، سیامک و رضویه، اصغر. (1386)، رابطه همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی با مشکلات عاطفی، پژوهش در سلامت خانواده، شماره 1.
-  سامانی، سیامک. (1381)، مدل علی همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شیراز.
-  عدلی پور، صمد؛ سپهری، آسیه؛ علیزاده، محمدحسین. (1392)، شبکه اجتماعی فیس‌بوک و روابط خانوادگی کاربران جوان ایرانی، فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، شماره 8-9.
-  عدلی پور، صمد؛ علیزاده، محمدحسین. (1393)، مطالعه موردی استفاده اعتیادی از شبکه اجتماعی فیس‌بوک در بین نوجوانان و جوانان شهر تبریز، فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، سال 4، شماره 13.
-  کیا، علی‌اصغر؛ نوری مرادآبادی، یونس. (1391)، عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی"فیس‌بوک"، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال سیزدهم، شماره 17.
-  گنجی، مهدی. (1388)، هوش هیجانی، تهران، نشر ساوالان.
-  گنجی، حمزه؛ میرهاشمی، مالک؛ ثابت، مهرداد. (1385) هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبری - گریوز،  فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره 1، شماره 2.
-  میر محمدصادقی، میلاد. (1391)، بررسی جایگاه و توانایی اثرگذاری قشر رهبران شبکه‌ای در شبکه اجتماعی آنلاین فیس‌بوک، مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، سال 2، شماره 1.
-  نوغانی، محسن؛ چرخ زرین، مرتضی. (1392)، بررسی تأثیر فیس‌بوک بر سرمایه اجتماعی پیوندی و پل زننده در بین جوانان، فصلنامهمطالعاتجامعه‌شناختیجوانان، دوره 4، شماره 12.
-  یالوم، آروین. (1391)، روان‌درمانی اگزیستانسیال، مترجم: سپیده حبیب، تهران: نشر نی.
-  Bektas, E., Toros, T., Miman, M. (2014), Demographic Features of University Students Using Facebook And Its Relationship With Emotional Intelligence, Social and Behavioral Sciences,113,191 – 206
-  Clayton, R. B., Osborne, R. E., Miller, B. K., & Oberle, C. D. (2013). Loneliness, anxiousness, and substance use as predictors of Facebook use. Computers in Human Behavior, 29(3), 687-693.‌
-  Clerkin, E. M., Smith, A. R., & Hames, J. L. (2013). The interpersonal effects of Facebook reassurance seeking. Journal of affective disorders151(2), 525-530.‌
-  ComScore. (2007). ComScore Media Metrix Releases Top 50 Web Ranking for July, ComScore: http://www.comscore.com/press. access time 5 june 2014.
-  Crocker, J., & Wolfe, C. T. (2001). Contingencies of self-worth. Psychological Review, 108, 593-623.
-  Crocker, J., Luhtanen, R., Cooper, M. L., & Bouvrette, S. A. (2003). Contingencies of self-worth in college students: Measurement and theory. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 894-908.
-  Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and the “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
-  Farahani, H. A., Aghamohamadi, S., Kazemi, Z., Bakhtiarvand, F., & Jin, B. (2013).How lonely people use and perceive Facebook. Computers in Human Behavior, 29 (6), 2463-2470.‌
-  Oldmeadow, J. A., Quinn, S., Kowert, R. (2013). Attachment style, social skills, and Facebook use amongst adults. Computers in Human Behavior29(3), 1142-1149.
-  ‌Putnam, Robert. (2000). “Social Capital: Measurement and Consequences”, Kennedy School of Government, Harvard University
-  Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior,  27(5), 1658-1664.‌
-  Aydın, G. S., Muyan, M., & Demir, A. (2013). The investigation of Facebook usage purposes and shyness, loneliness. Procedia-Social and Behavioral Sciences93, 737-741.‌
-  Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (1986). Terror management theory of self-esteem. In Snyder, C. R. & Forsyth, D. (Eds.); Handbook of social and clinical psychology: The health perspective. New York: Pergamon Press
-  Teppers, E., Luyckx, K., Klimstra, T. A., & Goossens, L. (2014). Loneliness and Facebook motives in adolescence: A longitudinal inquiry into directionality of effect. Journal of adolescence37(5), 691-699.‌
-  Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology  & Behavior, 1(3), 237-244.‌
-  Hansen, D., Shneiderman, B., & Smith, M. A. (2010). Analyzing social media networks with NodeXL: Insights from a connected world. Morgan Kaufmann.‌
-  Jenkins-Guarnieri, M. A., Wright, S. L., & Hudiburgh, L. M. (2012). The relationships among attachment style, personality traits, interpersonal competency, and Facebook use. Journal of Applied Developmental Psychology33(6), 294-301.‌
-  Park, L. E., & Crocker, J. (2008). Contingencies of self-worth and responses to negative interpersonal feedback. Self and Identity7(2), 184-203.‌