دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 1-227