نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور تحلیل ارتباط‌گران فیس‌بوک همچون سوژه‌های لکانی انجام‌گرفته است. برخلاف نظریه‌های رایج ارتباطی که ارتباط را فرایند ساده انتقال پیام و آگاهانه می‌دانند، در روان‌کاوی لکان این دو ویژگی به چالش کشیده می‌شود. سوژه روان‌کاوانه لکان، سوژه آگاه مدرن نیست، بلکه سوژه‌ای است که توسط میل دیگری یا زبان برساخته می‌شود و چون میان آنچه توسط زبان می‌گوید و آنچه هستی اوست، شکاف وجود دارد، سوژه خط‌خورده تلقی می‌گردد. با توجه به این که سوژه خط‌خورده لکانی، همواره با حفره مواجه است و این امر که زبان در رویکرد او ناخودآگاه تلقی می‌گردد، این تحقیق با بهره‌مندی ازنظریات روان‌کاوانه لکان و روش تحلیل روان‌کاوانه و پسا ساختارگرایانه درصدد تبیین و تحلیل تعامل گران فیس‌بوک و پاسخ به دو پرسش است: ۱- چگونه ارتباط نگاه محور که مبتنی بر دیدن و دیده شدن است در فیس‌بوک تبدیل به یک فانتزی می‌شود؟ ۲- چگونه گفتمان فیس‌بوک را می‌توان در چارچوب گفتمان سرمایه‌داریِ هیستریک تبیین و برساخت سوژه‌های هیستریک شده حاصل از نفوذ گفتمان سرمایه‌داری را تفسیر نمود؟ در تحقیق حاضر کاربران فیس‌بوک چون سوژه‌هایی که در عرصه نگاه‌محوری با یاری امر تصویری برای پر کردن حفره تروماتیک تا بالاترین حد فانتزی، تعاملات خود را گسترش می‌دهند، تحلیل می‌گردند. مورد مطالعاتی، تبیین کاربران پیج بچه پولدارهای تهرانی در فیس‌بوک است، که با توجه به مبانی نظری تحقیق، همچون سوژه‌های هیستریک در امر دیداری دست به خیال‌پردازی می‌زنند. تحلیل کاربران نشان می‌دهد که چگونه روابط اجتماعی در قالب گفتمان‌ها معنادار می‌گردد و کارکرد فیس‌بوک چون عرصه‌ای برای تعاملات فردی و اجتماعی محلی برای فانتزی دیداری می‌شود. به‌منظور انضمامی ساختن تحلیل نظری کاربران، تعداد ۱۰۰ تصویر از این صفحه مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Scopophilic communication on Facebook: Hysteria Discoures and Lacanian Fantasy

نویسنده [English]

  • sarvenaz torbati

faculty member/ East Tehran Branch, Azad university, Tehran,Iran

چکیده [English]

The following research is analyzing Facebook communicators as Lacanian subjects. Lacanian subject is not the ‘individual’ or ‘conscious subject’ of Anglo-Amercian Philosophy. The psychoanalytic explanation of Lacanian barred subject leads the research to come up with an analytical description of scopophilia, love to see and to be seen, of Facebook as a computer-madiated communication. According to the post-structuralism and Lacanian approach using in this research, I will raise tow critical questions: 1- How to see and to be seen, become as a collective phantasy in Facebook? 2- How the Facebook discourse could be explained within the Lacanian hysteria-capitalism discourse? The Facebook users are being analyzed as subjects who are developing their interactions in the scopophilic field of Facebook in order to fulfill their traumatic lack in such a phantasmatic way. The reconstruction of the false identification in an invisible background and the declined satisfaction of subjects that originate from being embraced by frozen images is a significant issue to look at Facebook as a discourse that regenerates hysteric subjects. The penetration of capitalism ideology leads to gaze as an object that is considered as the product of the Facebook discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Lacanian subject"
  • "scopophilic"
  • "fantasy"
  • " Facebook"
  • "hysteria discourse"
-  التوسر، لوئی. (۱۹۷۰)، ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت»، مترجم: روزبه صدر آرا. (۱۳۷۸). تهران: نشر چشمه. 
-  راگند، الی. (۱۳۸۴)، مفهوم رانه مرگ نزد لکان، مترجم: شهریار وقفی پور، ارغنون، شماره ۲۶و۲۷.
-   مایرس، تونی. (۲۰۰۳)، اسلاوی ژیژک، مترجم: فتاح محمدی، (۱۳۸۵)، زنجان: نشر هزاره سوم.
 
-    Bracher, Mark. (1994). On the Psychological and Social Functions of Language: Lacan’s Theory of the Four Discourses. In  Bracher, M & Alcorn Jr.M.W., et al. Lacanian Theory of Discourse. Subject, Structure and Society. (pp. 107-128). New York, New York University Press.
-    Colette, Soler. (1991). Literature as Symptom, Lacan and the Subject of Language. (E.R. Sullivan & M. Bracher, Ed.). New York, Routledge.
-    Encyclopedia of Lacanian Psychoanalysis. (2015).
    Nosubject.com/index.php.title Jouissance.
-    Eidelsztein, Alferedo.(2009). The Graph of Desire, Using the work Jacques Lacan.(F.C. Florencia, Trans.). Shanahan, London NW3 5HT.
-    Evans, Dylan. (2006). An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London. Routledge.
-    Fink, Bruce. (1995). The Lacanian Subject ,Between Language and  Jouissance. Princeton University Press.
-    Lacan, Jacques. (1977). The Agency of the Letter in the Unconscious, or Reason Since Freud. Ecrits: a selection.  (Alan Sheridan, Trans.). London: Tavistock
-    Lacan, Jacques. (1978). On  Psychoanalytic Discourse. (J.W.Stone, Trans.). Published in the bilingual work: Lacan in Italia. Pp. 32-35 
-    Lacan, Jacques. (1998). The Four Foundemental Concept of Psycho-Analysis. (Jacques-Allen  Miller, Ed.).(Alan Sheridan, Trans.)  W. W. Norton & Company New York. London.
-    Lacan Jacques. (1998a). On Feminine Sexuality, The Limits of Love and Knowledge. Book 20, Encore (1972-73). (Jacque Allen Miller, Ed.). (Bruce Fink, Trans.) W. W. Norton & Company New York. London.
-    Lacan, Jacques. (2004). Ecrites: A Selection. (Bruce Fink, Trans.) W.W. Norton & Company. New York. London.
-    Lacan, Jacques. (2007). The Other Side of Psychoanalysis (Rousell Grig, Trans.) W.W Norton & Company. New York. London.
-    Lacan, Jacques. (2015). Transference, The Seminar of Jacques Lacan. Book 8. (Jacques Alain Miller,Ed.).(Bruce Fink,Trans.). Wiley. USA.
-    Merleau-Ponty, Maurice. (2004). The Visible and the Invisible. (Thomas Baldwin, Ed.). Routledge. online at:
     http://web.missouri.edu/~stonej/Milan_Discourse2.pdf ; Accessed 9 May  2008.
-    Olivier, Bret. (2009).  Lacan on the Discourse of Capitalism, Critical Prospects, Phronimom, Vol 10 (1): 25-42
-    Sartre, Jean-Paul. (1983). Being and Nothingness. (Hazel E, Barnes, Trans.) Publisher: Washington Square Press.
-    Walther, J. B. (1996). Computer-mediated Communication: Impersonal, Interpersonal, and Hyperpersonal Interaction. Communication Research Journal, Vol. 23 (1):  13-43.
-     Wang, Sharo & Shin ii Moon. March (2010). Face off: Implications of visual cues on initiating friendship on FacebookComputers in Human Behavior journal, Vol. 26 (2): 226–234.
-    Zizek, Slavoj. (1997). The Plague of Fantasies. Londen/New York: Verso.
-    Zizek. Slavoj. (2006). Object a in Social Links in Jacque Lacan and the Other Side of Psychoanalysis.  (Clemens, J and Grigg, R. Ed.)  USA, Duke University Press. Pp: 108-137.