نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، مرکز آموزشی-درمانی نکویی، دانشگاه علوم پزشکی قم.

2 استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استادیار روانشناسی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم، تهران

4 دانشیار آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد قم.

چکیده

کودکان و نوجوانان به ‌واسطه رشد شناختی ناقص‌تر و تجارب کمتر، بیش از بزرگسالان از خشونت رسانه‌ای تأثیر می‌پذیرند. آموزش سواد رسانه‌ای به‌عنوان یکی از شیوه‌های مصون‌سازی افراد در برابر تأثیرات رسانه‌ها، می‌تواند تفکر انتقادی را در مخاطبین خود پرورش دهد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای در کاهش میزان خشونت کاربران بازی‌های رایانه‌ای خشن می‌باشد. در این مطالعه تجربی 100 نوجوان کاربر بازی‌های رایانه‌ای خشن مراجعه‌کننده به گیم نت‌های شهر قم به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند و پرسشنامه‌های مربوط به اطلاعات دموگرافیک، مقیاس پرخاشگری اهواز و نگرش نسبت به خشونت را تکمیل کردند. مداخله آموزشی سواد رسانه‌ای با تأکید بر بازی‌های رایانه‌ای خشن در سه جلسه به‌صورت سخنرانی و بحث گروهی برای گروه آزمون اجرا شد. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمره پرخاشگری و نگرش به خشونت بین دو گروه قبل از مداخله تفاوتی ندارد، اما یک ماه بعد از مداخله آموزشی میانگین نمره پرخاشگری و نگرش مثبت به خشونت در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری یافت (0001/0=P). نتیجه این که آموزش سواد رسانه‌ای می‌تواند میزان پرخاشگری کاربران نوجوان بازی‌های رایانه‌ای خشن را کاهش دهد. گنجاندن مبانی سواد رسانه‌ای در متون درسی و تولید و پخش برنامه‌های پیشگیرانه در این زمینه ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of media literacy education on aggression and attitudes towards violence in adolescents’ users of violent computer games in qom

نویسندگان [English]

  • Sarallah Shojaee 1
  • Tahereh Dehdari 2
  • Behnaz Douran 3
  • Karamat Noori 4
  • Mohammad Shojaee 5

چکیده [English]

Background: Children are subject to more impacts by media violence due to their less mature cognitive development and experiences compared to adults. As a method to immunize individuals against media’s impacts, media literacy is able to develop critical thinking in its audience. The present study, consequently, intends to determine efficiency of media literacy learning in lowering violent behaviors evinced by players of violent video games.
Materials and methods: In this study, a number of 100 adolescent violent video gamers who referred to Qom game nets were selected by random sampling method and divided into two groups: intervention and control. They were asked to fill in questionnaires on their demographical information, Ahvaz Aggression Inventory, and Attitudes Towards Violence. After arrangement of courses required for media literacy acquisition, educational intervention was undertaken in three sessions as group discussions and lectures for intervention group. To analyze the data, parametric tests such as independent T, paired T, and chi-square were used employing SPSS software V20.
Findings: Results of independent T-Test showed that neither groups had significant differences in their average aggressiveness and attitude to violence scores in pre-intervention phase. After termination of intervention phase in one month, however, results showed that aggressiveness cases and positive attitudes to violence were diminished in intervention group as to control group (P=0.0001):
Conclusions: Acquisition of media literacy can reduce effects of video games on aggressiveness level of young players. This is essential to lodge basics of media literacy in textbooks and produce preventive programs in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • attitudes towards violence
  • violent computer games
  • Media literacy education
  • adolescent
-   ارونسون، آ. (1387). روان‌شناسی اجتماعی ترجمه: ح. شکرشکن، تهران: رشد.
-   ببران، ص. (1382). سواد رسانه‌ای در برخورد با خشونت رسانه‌ای. روزنامه ایران.
-   حاجتی، ف. آ؛ اکبرزاده، ن؛ خسروی، ز. (1970). تأثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت‌گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، شماره 3 و 4.
-   حسن‌زاده، م. (1382). ضرورت آموزش رسانه فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 10.
-   دهقانشاد، ح؛ محمودی، م. (1391). بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش‌وپرورش شهر تهران. مطالعات رسانه‌ای، شماره 7.
-   گانتر، ب. (1387). اثر بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای بر کودکان ترجمه: س. ح. پ. نـائینی، تهران: جوانه رشد.
-   منطقی، م. (1387). بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای. تهران: عابد.
-  کوثری، م. (1390). عصر جدید. هفته نامه عصر ارتباط، 431، 12.
-  Alloway, N., & Gilbert, P. (1998). Video game culture: Playing with masculinity, violence and pleasure. Wired-up: Young people and the electronic media, 95-114.
-  American Academy of, P. (2001). American Academy of Pediatrics: Children, adolescents, and television. Pediatrics, 107(2), 423.
-  Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychological science, 12(5), 353-359.
-  Angell, H. M. (2005). What Music Videos Teach at-risk Adolescent Girls: Making a Case for Media Literacy Curriculum. University of Florida.
-  Ardavol, E., Roig, A., San Cornelio, G., Pags, R., & Alsina, P. (2006). Game pleasures and media practices. Paper presented at the 9th Bi-Annual Conference (Europe and the World), Bristol, UK.
-  Blake, D. (2001). Media Education in British Columbia, 1900-2000. Australian Screen Education.
-  Brown, J. A. (1998). Media literacy perspectives. Journal of communication, 48(1), 44-57.
-  Castells, M. (2011). The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture (Vol. 1): John Wiley & Sons.
-  DeGaetano, G., & Bander, K. (1996). Violent vidio games and stimulus addiction.
-  Durkin, K., & Barber, B. (2002). Not so doomed: Computer game play and positive adolescent development. Journal of applied developmental psychology, 23(4), 373-392.
-  Foladifar.farzad. (2014). Investigate the relationship between TV violence and real violence among children. mediastudies, 7(3), 121-133.
-  Funk, J. B., Elliott, R., Urman, M. L., Flores, G. T., & Mock, R. M. (1999). The Attitudes Towards Violence Scale A Measure for Adolescents. Journal of Interpersonal Violence, 14(11), 1123-1136.
-  Gellman, R. A., & Deluciaâ Waack, J. L. (2006). Predicting school violence: A comparison of violent and nonviolent male students on attitudes toward violence, exposure level to violence, and PTSD symptomatology. Psychology in the Schools, 43(5), 591-598.
-  Giddens, A. (2013). The consequences of modernity: John Wiley & Sons.
-  Hill, M. W. (2005). The impact of information on society: an examination of its nature, value and usage (M. Nokarizi, Trans.): Walter de Gruyter.
-  khaniki, H., & Barekat, M. (2015). Representation of Cultural Ideologies in Computer Games. New Media Studies, 1(4), 99-131.
-  Lopez, A. (2008). Mediacology: A multicultural approach to media literacy in the 21st century (Vol. 343): Peter Lang.
-  Olivier, K. (2000). The effect of violent Internet games on children and juveniles. Crime Research in South Africa, 1(1), 10 p.-10 p.
-  Potter, W. J. (2005). Media literacy. In Video games will be the fastest-growing form of media: Sage Publications.
-  Potter, W. J. (2010). The state of media literacy. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(4), 675-696.
-  Scharrer, E. (2009). Measuring the effects of a media literacy program on conflict and violence. The Journal of Media Literacy Education. (1)
-  shahin, R., Baloglu, M., & Unalmis, M. (2010). Turkish adolescents attitudes toward violence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2092-2098.
-  Silverblatt, A., Ferry, J., & Finan, B. (2015). Approaches to media literacy: A handbook: Routledge.
-  Strasburger, V. C., Hogan, M. J., Mulligan, D. A., Ameenuddin, N., Christakis, D. A., Cross, C., et al. (2002). Children, adolescents, and the media. Pediatrics, 132(5), 958-961.
-  Taghizadeh, A. (2013). Promote media literacy base for newfound social harm reduction on cyberspace. Paper presented at the The first National Congress of cyberspace and social problems emerging.
-  Thoman, E., & Jolls, T. (2005). Media Literacy Education: Lessons from the Center for Media Literacy. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 104(1), 180-205.
-  Thoman, E., & Wright, M. (1995). Beyond Blame: Challenging Violence in the Media: a Media Literacy Program for Community Education: The Center.
-  Webb, T., Martin, K., Afifi, A. A., & Kraus, J. (2009). Media literacy as a violence-prevention strategy: A pilot evaluation. Health promotion practice.
-  Zahedifar, S., Najarian, B., Shekarshekan, H., & (2001). Creating and validating a scale for measuring aggression ". Journal of Education and Psychology Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran, 7(1-2), 73-102.