نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزهتردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره‌مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تأمین آزادی این رسانه نوین، مانع سوءاستفاده احتمالی از آزادی بیان‌شده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آن‌ها از رسانه‌های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در بین رسانه‌های اینترنتی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی یا همان سایت‌های خبری به لحاظ نقش و تأثیری که بر تأمین حق آزادی بیان دارند، شاید بیش از سایر این رسانه‌ها نیاز به نظام حقوقی مدون و منسجم دارند.
 در این مقاله تلاش شده تا با توجه به اهمیت پالایش پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی، اصولی برای پالایش صحیح و قانونمند این رسانه‌های نوین ارائه گردد. به همین منظور اصول هفتگانه آزادی اینترنت، مداخله حداقلی دولت‌ها، قانونمندی، شفافیت، امکان دادخواهی، هوشمندی و آموزش بر مبنای اسناد حقوق بشری، مصوبات یونسکو و توصیه‌نامه‌های شورای اروپا و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه حقوق ارتباطات شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles for filtering news websites

نویسندگان [English]

  • Hamed Babazadeh Moghaddam 1
  • Abbas Asasdi 2

چکیده [English]

The internet is an important tool to support the right to freedom of expression; through facilitating publication, search, and access to information, it has prepared the ground for the application of this fundamental right. Today, there is no doubt that the development of the Internet and the continued application of the new communication tool requires a developed and coherent legal system. In addition to supporting the fundamental freedoms of media, and avoiding possible abuses of this freedom, the expected legal system should be able to ensure cheap, sustainable and secure access to the media. This paper attempts to examine and study the most important issues of the legal system of news websites, including the regulations around such issues as establishment, monitoring, assessment, as well as blocking. The results of the study shows how despite the effective measure, the existing legal system for news websites is not efficient and cannot meet the current needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Rights
  • freedom of expression
  • News Websites
  • Freedom of Publication
  • Internet Filtering
-   آستین، یانک. (1389)، روزنامه‌نگاری پس از اینترنت، تهران: جام جم.
-   انصاری، باقر. (1389)، حقوق ارتباط‌جمعی، تهران: سمت، چاپ سوم.
-   بشیریه، حسین. (1387)، گذار به مردم‌سالاری، تهران: نگاه سیاسی.
-   عاملی، سعید رضا. (1388)، متن مجازی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.
-   قاجارقیونلو، سیامک. (1386)، مقدمه حقوق سایبر، تهران: میزان.
-   قاری ‌سید فاطمی، سید محمد. (1393)، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، تهران: شهر دانش، چاپ سوم.
-   کاستلز، مانوئل. (1382)، عصر اطلاعات، گروه مترجمان، جلد اول، تهران: طرح نو، چاپ سوم.
-   گروهی از نویسندگان. (1388)، جستارهایی در رسانه، گروه مترجمان با درآمدی از مهدی محسنیان راد، جلد اول فناوری و رسانه، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
-   مک براید، شن. (1390)، یک جهان چندین صدا، ترجمه: ایرج پاد،تهران: سروش، چاپ سوم.
-   معتمد نژاد، کاظم. معتمد نژاد، رؤیا. (1388)، حقوق ارتباطات، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ دوم.
-   هاشمی، سید محمد. (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: نشر میزان.
-   اسدی، عباس. (1390)، «نظام حقوقی خبرگزاری‌ها و شبه خبرگزاری‌ها در ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق ویژه‌نامه حقوق ارتباطات، شماره 35.
-   کامیار، مهران. (1388)، «مقایسه تطبیقی رسانه‌های سنتی مکتوب و الکترونیک»، فصلنامه پژوهش رسانه، شماره 2.
-   معتمد نژاد، کاظم. (1390)، «تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق ویژه‌نامه حقوق ارتباطات، شماره 35.
-   یزدانی زنوز، هرمز. (1388)، «بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب»، فصلنامه تخصصی حقوق عمومی، شماره 5.
-   منابع اینترنتی:
-   انصاری، باقر. (1390)، «نقد و بررسی مصادیق محتوای مجرمانه»، خبرگزاری ایسنا به نشانی زیر:
http://isna.ir/isna/News View.aspx?ID=News-1471240
-  Derieux, Emmanuel. (2005). droit des medias, Paris, Dalloz.
-  Jakubowicz, Karol. (2009). “A New Notion of Media?”
www.cmfe.eu/docs/_CoE_Reykjavik_Karol_Jakubowicz_Keynote.pdf
-  Middle East Internet Users, Population and Facebook Statistics, Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm
-  Ramachander, Sangamitra. (2008). Access Denied-The Practice and Policy of Global Internet Filtering, London, Cambridge Massachusetts.
-  Recommendation CM/Rec. (2008). 6 of the Committee of Ministers to member states on measures to promote the respect for freedom of expression and information with regard to Internet filters
-  Recommendation CM/Rec(2011)8 of the Committee of Ministers to member states on the protection and promotion of the universality, integrity and openness of the Internet.
-  Recommendation CM/Rec(2012)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of human rights with regard to social networking services
-  Steering Committee for Human Rights (CDDH), Draft Explanatory Report to the draft Council of Europe Convention on Access to Official Documents,
https://wcd.coe.int/ViewDocjsp?Ref=CM(2008)56&Language= lanEnglish&Ver=add2 &Site= COE &BackColorInternet= DBDCF2 &BackColorIntranet=FDC864&BackColorL ogged=FDC864.