نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

2 استادیارگروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به روش پیمایشی انجام‌ شده است. اصلی‌ترین نظریه‌هایی که قادر به تبیین تئوریک مسئله این تحقیق بود نظریه کاشت و نظریـه سبک زندگی بوردیـو است. از ترکیب دو نظریه پیر بوردیو و نظریه کاشت گربنر به رابطه بین سبک زنـدگی و مصـرف رسانه‌ای توجه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل در سال تحصیلی 1394 بوده که از بین آن‌ها 384 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی رابطه وجود دارد. همچنین بین میزان مصرف رسانه‌های دیجیتال با مصرف فرهنگی، مصرف مادی، رفتار سیاسی و دینداری همبستگی مستقیم وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نیز نشان داد که بین نوع رسانه و سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد، به‌گونه‌ای که تغییرات سبک زندگی در دانشجویانی که غالباً از ماهواره استفاده می‌کنند بیشتر و در بین دانشجویانی که غالباً از اینترنت استفاده می‌کنند کمتر است. به‌عبارت‌دیگر مصرف ماهواره بیشترین تغییر را در سبک زندگی دانشجویان ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Media Consumption and Life Style Changes among Students of islamic azad university

نویسندگان [English]

  • habibollah fathi 1
  • ali jafari 2

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between media consumption and lifestyle changes among students of Islamic Azad University, Ardabil. This research is survey method. The population of this research were all students of Islamic Azad University of Ardebil to the number 13000 of which 384 were selected by Cochran. The results showed that the Direct correlation between the use of digital media and life style. consumption, political and religious behavior There is a direct correlation and negative correlation with deviant behavior. there is no significant relationship between deviant behavior and management body. Satellite direct correlation between consumption and lifestyle and cultural consumption, material consumption, deviant behavior, political behavior and management body direct correlation between religiosity and a significant inverse correlation. The results of analysis of variance showed a significant relationship between media type and lifestyle. So that lifestyle changes in students who are more often using satellite and the students who use the Internet are less often. The result is that in a semi-interactive relationship style new media are able to enter the daily lives of your audience Because, lifestyle behaviors in daily life that every person is different from others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media consumption
  • lifestyle
  • Student
  • Islamic Azad University of Ardabil
-  آسابرگر، آ. (1379)، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
-  امام‌جمعه زاده، س؛ مرندی، ز؛ رهبر قاضی، م و سعیدی ابواسحقی، ل. (1392)، بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر سبک زندگی، مجله پژوهش‌های ارتباطی، شماره 2.
-  تن، آ. (1388)، نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط‌جمعی، ترجمه: نعیم بدیعی، تهران: انتشارات همشهری.
-  جلایی پور، ح و محمّدی، ج. (1387)، نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران: نی.
-  خواجه‌نوری، ب؛ روحانی، ع و‌هاشمی، س. (1390)، سبک زندگی و مدیریت بدن، فصلنامه علمی پژوهشی زنان، سال دوم، شماره 4.
-  ربانی، ر و رستگار، ی. (1387)، جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 24-23.
-  رضوی زاده، ن. (1383)، بررسی تأثیر مصرف رسانه‌ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  سورین، و و تانکارد، ج. (۱۳۸۱)، نظریه‌های ارتباط‌جمعی، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.
-  فاضلی، م. (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق، چاپ اوّل.
-  فتحی، س و مختار پور، م. (1393)، بررسی نقش و تأثیر رسانه‌های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره 2.
-  فیاض، آ. (1390)، کارکرد و تأثیرات رسانه‌ها در برخی بحران‌های اجتماعی کشور در رسانه‌ها و فرهنگ عمومی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-  گونتر، ب. (۱۳۸۴)، روش‌های تحقیق رسانه‌ای، ترجمه: مینو نیکو، تهران، اداره کل پژوهش‌های سیما، چاپ اول.
-  گیدنز، آ.(1388)، تجدّد و تشخّص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه: ناصر موفقیان. تهران: نی.
-  مک کوایل، د. (1385)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
-    مهدوی کنی، م. (1386)، مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه  تحقیقات فرهنگ، شماره 1.
-  مهدی زاده، س. (1391)، نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول.
-  Anderson, J. A. & Meyer, T. P. (1988). Mediated communication: A social action perspective, Newbury park: Sage Publication.
-   Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social  critique of  the judgments of taste, London: R.K.P
-  Chaney, D. (2002). Lifestyles. London: Rutledge.
-  Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle theory and the convergence of agency and structure. Journal of Health and Social Behavior, 46, 51-67.
-  Evanse, D. & T. Jackson (2007). Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles. University of Surrey.
-  Gerbner, G. (1994). “Mass Media and Human Communication Theory”, in Dance. F.E.X. (ed.), Human Communication Theory, New York: Holt, Rinehart and Winston.
-  Solomon, Michael. R, (1994). Consumer behavior: buying having and being 2editionBoston: Allyn & Bacon.
-  Thyra C. Uth (1996). Definition of Lifestyle and its Application to travel behavior. PhD student. Department at the Aarhus school of Business. Aalborg, Denmark 
-  Windahl, S., Signitzer, B. and Olson J. T., (1992). Using communication Theory; An Introduction to planned communication, Sage Publication, Inc.
Wolman, B. (1981). C ontemporary Theories & System in Psychology, Plenum Press.