نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی.

2 کار شناس ارشد دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

چکیده
هدف عمده‌ای که این مقاله در پی آن بود، بررسی نقش نرم‌افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است. برای رسیدن به این هدف، با رجوع به آراء اساتید و صاحبنظران حوزه رسانه و جامعه‌شناختی، پدیده نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» را مطالعه می‌کند. صاحبنظران با نمونه‌گیری خوشه‌ای و هدفمند، انتخاب گردید. چارچوب نظری حول نظریات تبلیغات و اقناع، برجسته‌سازی و استفاده و رضامندی انتخاب شده است. نتایج در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی و تشریح شده است. نتایج توصیفی در محورهای چهارگانة میزان استفاده پاسخگویان از اینترنت (خیلی زیاد)، میزان استفاده از نرم‌افزار اجتماعی تلگرام (زیاد)، دلایل استفاده از نرم‌افزار اجتماعی تلگرام (کسب اطلاعات و آگاهی از اوضاع اجتماعی و سیاسی) و نقش نرم‌افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات انتخابات دوازدهم ریاست‌ جمهوری بررسی شده است. نتایج تبیینی نشان می‌دهد که بین جلب توجه به انیمیشن‌ها و ویدیوهای تبلیغاتی «تلگرام» و شرکت در انتخابات، رابطه معناداری وجود دارد. بین کارکردهای نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» (شبکه‌ای بودن، در دسترس بودن، سرعت بالا) و انتشار پیام‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات رابطه معناداری وجود دارد. بین جذابیت شعارها و تبلیغات نامزدها در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه معناداری وجود دارد. بین استفاده از نمادها و نشانه‌ها در تبلیغات کاندیداها و احزاب در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه معناداری وجود دارد. بین انتشار پیام‌های افراد صاحب نفوذ سیاسی در تبلیغات انتخاباتی در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه ی معناداری وجود دارد. بین اعتماد به تبلیغات در «تلگرام» و شرکت در انتخابات رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the role of “telegram” as a social network in advertising about the 12th presidential election Iran

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad mahdizadeh taleshi 1
  • eghbal khaledian 2
  • mehrave ferdosi 2

1 allame tabatabai university

2 student

چکیده [English]

The main purpose which this article follows, is comparative studying on the role of “telegram” as a social network and broadcasting media “IRIB” in advertising about the 12th presidential election. For achieving to this goal, we referred to the ideas of skillful professors and the votes of experts who have cognition about “telegram”, as a new phenomenon.
The first result indicates that the user of internet is “very much”, and the measure of using the “telegram” is “much”. I mean not as much as internet but it is much more than others.
However, the reasons for using the social channel of “telegram” as the experts said was getting information, data and also getting the recent political and social news. Meanwhile, the researchers have studied on the important recent issue “the 12th presidential elections” and they compered the role of “IRIB” and “telegram” in attracted the attentions of user of telegram and the TV audience.
The demonstrative results show that there is a connote (semantic)connection between watching the animations and videos via telegram and the number of people taking part in presidential elections. Among the different functions of “telegram” being on line. Being having accessible and having high speed and spreading the candidates’ messages in election, there is a specific connection.
At last, it is suggested that we should think on using telegram as a devise to serve for IRIB not think of it is a threatening device, and we change this threaten to an ideal chance for a future schedule(preview).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network
  • Telegram
  • 12th presidential election Iran
  • advertising
-  ابراهیمی، شهروز. (1392)، رابطه شبکه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دو، شماره 66.
باستانی، سوسن؛ اعظم آزاده، منصوره؛ سلطانی، فاطمه. (1388)، شبکه‌های اجتماعی و رفتار رأی دهی جوانان در شهر مشهد، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 10، شماره 3، صص 26-3.
-  ببی، ارل. (1385)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: رضا فاضل، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
-  بشیر، حسن؛ طاهری، سیدحمید. (1394)، تحلیل گفتمان فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. (1388)، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 13.
-  بیکر، ترز آل. (1386)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
-  پراتکانیس، آنتونی، آرنسون. (1380)، عصر تبلیغات؛ استفاده و سوءاستفاده روزمره از اقناع، ترجمه: کاووس سیدامامی و محمدصادق عباسی، تهران: سروش.
-  پناهی، محمدحسین. (1380)، مقایسه شعارهای انتخاباتی مجلس ششم تهران بـا شعارهای انـقلاب اسلامی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 13.
-  پوری، احسان. (1390)، بررسی نقش و تأثیر فیس بوک بر شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان امور رسانه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-  دلاور، علی. (1382)، مبانی عملی و نظری پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
-  سولیوان تیم او و دیگران. (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه: میرحسن رئیس زاده، تهران: نشر فصل نو. (نشر اثر اصلی بی‌تا).
-  شیفر، ریچارد آل؛ مندن هال، ویلیام؛ اوت، لایمن. (1382)، آمارگیری نمونه‌ای، ترجمه: کریم منصورفر، تهران: سمت.
-  طالب، مهدی؛ ایمانی جاجرمی، حسین ، فیروزآبادی ، سیداحمد و صادقی ، علیرضا. (1390)، رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران، مجله مطالعات جامعه شناختی، دوره 18، شماره 38.
-  طالب، مهدی؛ یوسف‌وند، سامان و یوسف‌وند، علی. (1392)، تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرخرم آباد: از منظررویکردهای توسعه محور، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 6، صص 79-43.
-  علوی پور، مرتضی. (1391)، تبلیغات انتخاباتی، شیوه‌های کلاسیک و مدرن، فصلنامه مطالعات انتخابات، سال اول، شماره 1.
-  مک کوایل، دنیس. (1385)، درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها (نشر اصلی 1996).
-  نصیری، بهاره. (1389)، بررسی نقش مشارکتی رسانه‌ها در انتخابات، رسانه‌ها و مشارکت سیاسی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
-  ویلیامز، کوین. (1386)، درک تئوری رسانه، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.
-  هرمز، مهرداد. (1378)، جامعه‌پذیری سیاسی، تهران: پاژنگ.
-  Bignell, Jonathan. (2004). An Introduction To Television Studies, Routledge. London: sage publication.
-  Grosseck, Gabriela, Ramona, Bran, Laurentiu, Tiru. (2011). Dear teacher, what should I write on my wall? A case study on academic uses of Facebook, Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 1425-1430.
-  Tyler, T. (2012). “Social networking and Globalization”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 6, July 2013.
-  Vidal, C., J, Martinez., M, Fortuno and M, Cervera. (2011). University Students’ Attitudes Towards and Expectations of the Educational Use of Social Networks. RUSC, VOL. 8 No 1, pp: 186-199.