نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

2 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال درک تفاوت شهرت افراد در فضای حقیقی و فضای مجازی است. هدف از این پژوهش، توسعه و معرفی روش های جدید در مطالعات مربوط به فضای مجازی، تحلیل میزان کاربردپذیری سنت نظریات تاثیر رسانه در شرایط گسترش مناسبات فضای جدید درفضای مجازی و مقایسه تفاوت توان رسانه های مختلف بر متغیر مورد بررسی یعنی «شهرت فردی» می باشد. برای این منظور، از موتور جستجوی گوگل به عنوان ابزار پایه برای تولید لیست مشهور ترین افرادی که نام کوچک یکسانی داشته اند، استفاده شده و سپس با استفاده از روش لمپرت و شولمن در کمّی کردن شهرت، به هریک از افراد این لیست، مقادیر عددی متناسب با شهرت شان اختصاص داده شده است. در گام بعد مقادیر شهرت مجازی این افراد با نتایج پیمایشی مشابه در فضای حقیقی مقایسه شده و تفاوت ها با استفاده نظریه «کاشت» تبیین گردیده است. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که ضریب و رتبه بندی شهرت مجازی افراد با رتبه شهرت حقیقی آنها تفاوت معناداری دارد و نیز رسانه های مختلف در ایجاد این میزان از شناخته شدگی نقش متفاوتی دارند. این مطلب موید این است که میان آن کسانی که مردم در موردشان چیزهایی می دانند با آن کسانی که مردم می خواهند در موردشان چیزهایی بدانند تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the virtual versus real fame and the role of media in making people known

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosseini Moghaddam 1
  • Tahmineh Shaverdi 2
  • Forouzandeh Jafarzadehpour 2

چکیده [English]

This paper examines the difference between the fame in real versus virtual world, aiming to introduce and develop new methods of studying the net and analyzing the extent to which the media-effect theories are applicable in an age when new issues are being born and expanded in virtual atmosphere. Moreover, the paper tries to compare and contrast the ability of different media on creating individual fame. In order to do that, Google has been chosen as the basic tool for generating a list containing the most famous people who share a similar first name (i.e. Mohammad). Using Schulman and Lamport’s method for quantifying the fame, a coefficient named as fame index has been then calculated for any of the people whose names are mentioned in the list and the numbers have been compared with the data gathered through a survey which was set to examine their fame in the real world. In the next step, the findings have been explained by cultivation theory. The findings indicate that the fame index and its ranking are significantly different in real and virtual atmosphere and different types of media have different capacities for promoting fame. In the other words, this shows that there is a difference between “what and who people want to know about” and “what and who people actually know about.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantifying the fame
  • Google
  • Celebrities
  • Cultivation Theory
  • Virtual
  • Real
-  سورین، ورنر جی؛ تانکارد، جیمز دبلیو. (1381)، «نظریه‌های ارتباطات»، ترجمه: علیرضا دهقان، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-  لیتل جان، استیفن. (1384)، «نظریه‌های ارتباطات»، ترجمه: مرتضی نوربخش و اکبر میرحسنی، تهران: انتشارات جنگل.
-  مهدیزاده، محمد. (1384)، «مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و و دریافت در ارتباطات»، انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
-  مهدیزاده، محمد. (1393)، «نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی»، تهران: انتشارات همشهری.
 
-  Fechner, Gustav-Theodor. (1912). “Elements of Psychophysics (Sections VII & XVI)”, translated by Herbert Sydney Langfeld, first appeared in Rand Benjamin (Ed). the classical psychologists. (pp. 562-572)
-  Lamport, Leslie. (2005). “measuring celebrity”, Annals of Improbable Research, volume 12, issue 1,
-  Schulman, Eric. (1999). "Can Fame Be Measured Quantitatively?", Annals of Improbable Research, Volume 5, Issue 3,
-  Schulman, Eric. and Boissier, S. (2001). "How Should Fame Be Measured Quantitatively?", Annals of Improbable Research Online, volume 7 Issue 6.
-  Schulman, Eric. (2006). "Measuring Fame Quantitatively (part: III) What Does it Take to Make the 'A' List?", Annals of Improbable Research, Volume 12, Issue 1
-  Schulman, Eric. (2009). "Measuring Fame Quantitatively (part: IV) who’s the Most Famous of Them All?", Annals of Improbable Research Online, Volume 15, Issue 1
-  Schulman, Eric. (2016). “Measuring Fame Quantitatively (part: V) Who Is The Most Famous of Them All?”, Annals of Improbable Research, Volume 22, Issue, 4.