نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

پژوهش پیشرو کوششی برای ارائه رهیافتی به فراگرد تعامل رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در تولید جریان های اصلی خبر و پویش های اجتماعی با مطالعه موردی بازنمایی اقتصاد مقاومتی به مثابه یک الگوی توسعه ملی است. روند اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی(بویژه پیام رسان های موبایل محور) مدیران رسانه های جمعی را بر آن داشته است تا از ظرفیت این فناوری های نوین ارتباطی برای توزیع مناسبتر تولیدات خود در فضای مجازی بهره بیشتری گیرند، ترکیب و تعامل رسانه های جمعی مانند خبرگزاری ها و رسانه های اجتماعی(برای توزیع موثر خبر و ایجاد پویش اجتماعی) بهینه ترین حالت اثرگذاری رسانه ها برای اقناع افکار عمومی و اجرای الگوهای توسعه ملی است. در ایران آسیب پذیری اقتصاد ملی در برابر تکانه های طبیعی و تعمدی اقتصاد جهانی و داخلی، سیاستگذاران را بر آن داشت تا الگویی درون زا، برون گرا و متناسب با شرایط بومی کشور با عنوان اقتصاد مقاومتی طراحی کنند. در این پژوهش برای سنجش جامع رویکرد های رسانه های نزدیک به گفتمان های مسلط به اقتصاد مقاومتی به تحلیل گفتمانی 63 متن از خبرگزاری های ایسنا، صداوسیما و فارس به نمایندگی از سه گفتمان مسلط اصلاح طلبان، حاکمیت، اصولگرایان پرداخته شده است. در نتیجه گیری نمودار مقایسه ای مزیت ها و محدودیت های «پایگاه آنلاین» و «کانال تلگرام» خبرگزاری ها آمده است، تحلیل گفتمانی این سه رسانه نشان از فقدان قرائت مشترک از معنای اقتصادمقاومتی و واگرایی نسبی و نگاه بخشی نگرانه رویکرد هر رسانه متناسب با گفتمان مسلط نزدیک به آن دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Approach to the process of interaction between the mass media and new communication technologies; case study Representation the resistance economy in telegram channel and online website news agency close to dominant discourses

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi forghani 1
  • ramin shamsaeinia 2

1 Dean of the Faculty of Communication Sciences of Allameh Tabatabai University

2 PhD student in communication science at Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Research leading an effort to provide an approach to the process of interaction between the mass media and social networks in Production of news main stream and create Social movements with case study of Resistance economy as a pattern of national development.
The popularity of social networks for users (especially mobile messaging-based) media managers have led to more use the capacity of the new technologies of communication for better distribution of their products in cyber space. Composition and interaction of mass media such as news agencies and social media (for distribution of news and social campaign) optimized of the most effective media for implementation national development patterns.
In Iran, The national economy's vulnerability to natural impulses and deliberate global and domestic economy, Policy makers were forced to endogenous, extroverted and tailored model to local conditions with design as resistance economy.
In this study, a comprehensive approach to analysis media close to the discourse of the dominant discourse of resistance economy to 63 text news agency ISNA, FARS, IRIB and on behalf of the three dominant discourse reformers, Sovereignty, conservatives are discussed.
In conclusion, graph of comparative advantages and limitations "online website" and "telegram Channel" news has come, discourse analysis of these three media showed a lack of common reading sense from resistive economy and divergence relative and look at a holistic approach to the media in accordance with the dominant discourse around it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass media
  • new communication technologies
  • Representation
  • Resistive economy
  • Telegram
-   الوانی، مهدی. (1389)، مدیریت توسعه، تهران: انتشارات صفار (اشراقی)،
 
-   بورن، اد. (1379)، بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، ترجمه: مهرسیما فلسفی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما. چاپ اول
-   تهرانیان، مجید. (1354)، نقش رسانه‌ها در پشتیبانی توسعه ملی ایران، تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران
-   خواجه زاده، مهدی. (1392)، لزوم توجه به مفهوم لجستیک معکوس در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد منابع طبیعی، سال دوم، شماره 2.
-   داوودی، پرویز و جعفریه، فاطمه سادات. (1393)، افزایش کارایی نظام مالیاتی ایران با توجه به آموزه‌های اقتصاد اسلامی رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
-   درخشان، مسعود. (1391)، همایش ملی «اقتصاد مقاومتی؛ الزامات و چالش‌ها»، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-   دی فلور، م و دنیس، او.. (1383) شناخت ارتباط جمعی، چاپ اول، مترجم: سیروس مرادی، تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما.
-   راودراد، اعظم. (1391)، جامعه شناسی سینما و سینمای ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
-   سرواس، جان. (1384)، به سوی رویکرد جدید ارتباطات و توسعه، ترجمة پیروز ایزدی، مجله رسانه، سال شانزدهم، شماره 64.
-   سرواس، جان. (1384)، دگرگونی در نظریه‌های ارتباطات و توسعه و پیامدهای آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی ارتباطی، ترجمه: علیرضا حسینی پاکدهی، مجله رسانه، سال شانزدهم، شماره 64.
-   سمیعی، علیرضا و حبیبی، فاطمه. (1394)، نظریه پساتوسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی مقایسه‌ای، مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 66.
-   سیف، اله مراد. (1392)، مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ج.آ.ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، شماره 1.
-   سیف، اله مراد و ابراهیمی، آیت اله. (1394)، مفهوم شناسی و زمینه یابی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران، فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 71.
-   عقیلی، سید وحید. (1384)، توسعه در عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، فصلنامه رسانه، شماره 64
-   فرقانی، محمد مهدی. (1384)، تعامل سنت و فناوری در جامعه اطلاعاتی، مجله علوم اجتماعی، شماره 28 و 29
-   ف‍ران‍ک‍ف‍ورت، چ‍اوا و نچمیاس، دی‍وی‍د. (1381)، روش‌‍ه‍ای پ‍ژوه‍ش در ع‍ل‍وم‌ اجتم‍اع‍ی (مترجمان: ف‍اض‍ل لاری‍جانی و رض‍ا ف‍اض‍ل‍ی)، تهران: س‍روش
-   مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران. (1395)، «گزارش سنجش میزان مصرف شبکه‌های اجتماعی و نگرش مردم به این شبکه ها»، تهران: جهاد دانشگاهی.
-   مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران. (1394)، «بررسی روندی دیدگاه مردم نسبت به شبکه‌های اجتماعی و میزان مصرف آن». گزارش نظرسنجی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، جهاد دانشگاهی.
-   مک کوایل، دنیس. (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
-   مولایی، حسین. (1394)، ریشه‌های هنجاری در اقتصاد مقاومتی، فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 17
-   ون دایک، تئون ای. (1382)، مطالعاتی در تحلیل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمانکاوی انتقادی، (ترجمة گروه ‌مترجمان)، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
-    http: //www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
-    http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831
خامنه‌ای، سید علی (2/6/1391). بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت
 
-    Amidon, Debra M.; Formica, Piero; Mercier-Laurent, Eunika, eds. (2005). Knowledge Economics: Principles, Practices and Policies. Tartu University Press.
-    Baker C. Edwin. (2002). Media, Markets and Democracy, Cambridge University Press.
-    Becker, Gary. (1964). Human Capital; with special Reference to Education, Chicago Press.
-    Briguglio, Lino. (2014). A Vulnerability and Resilience Framework for Small States. Report Prepared for the Commonwealth Secretariat, University of Malta.
-    Briguglio, Lino & Stephen Piccinino. (2009). "Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the 2009 Global Recession", Available at: http://www.Um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_ with_ Resilience_in_Asia_5 Dec 2011. Pdf.
-    Carter, Barry E. (1988). International Economic Sanction: Improwing the Haphazard U.S legal Regime, Cambridge: Cambridge University press
-    Drucker, Peter. (1969). The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row.
-    Farazmand, Ali. (2001). “Comparative & Development Admanastration: Past, Present & Future”, handbook of Comparative & Development Public Admanastration, Marsel Dekker, Inc. Second Edition.
-    Flick, Uwe (2005). An Introduction to Qualitative Research, Second Edition, Sage Publication.
-    Guillaumont, P. (2010). “Assessing the Economic Vulnerability of Small Island Developing States and the Least Developed Countries”, The Journal of Development Studies, 46, issue 5, P 828-854.
-    Hall, Stuart. (1997). The Work of Representation, In ultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication.
-    Hansen, D.L., B. Shneiderman, M. A. Smith. (2011). Analyzing Social Media Networks With NodeXL: Insights From a Connected World.
-    Jean Philippe Cotis & Jonathan Coppel. (2005). Business Cycle Dynamics in OECD Countries: Evidence Causes and Policy Implications, Sydney, Australia; OECD Economics Department.
-    Kietzmann, Jan; Kristopher Hermkens. (2011). "Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media". Business Horizons 54: 241–251.
-    Koh, J.; Kim, Y.; Butler, B. & Bock, G. (2007). Encouraging Participation in Virtual Communities. Communications of the ACM, Vol. 50, No. 2, Pp. 68-73.
-    Macmillan, Katie. (2006). "Discourse Analysis — A Primer".
-    Martin-Breen, P. & Anderies, and J.M. (2011). “Resilience: A Literature Review”, Rockefeller Foundation;
-    Man, Michael. (1989). Macmillan student encyclopedia of sociology. (London: Macmillan).
-    McGregor, A. (2007). “Development, Foreign Aid and Post Development in Timor-Leste”, Third World Quarterly 28.
-    Nakano, K.T. and Fujii, S. (2011). An empirical analysis of national economic resilience using macroeconomic data before and after the global financial crisis.available at:
-    North, Douglass. (2000). The new institutional Economics and Third World Developmen, Edited by J. Harris, Harris, Hunter International ltd.
-    Obar, Jonathan A.; Wildman, Steve. (2015). "Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue". Telecommunications policy 39 (9). Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2647377
-    Overmyer, K. (2012). Economic Vulnerability and Resilience: lesson from eastern Caribbean small island, thesis submitted to MA in public Policy, Central European University, Department of Public Policy. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8607010571, 86/07/02 - 15: 30
-    Pieterse, J. N. (2000). "After Post-development”, Third World Quarterly 21.
-    Rojek, Chris (2003). Stuart Hall, Polity Publications.
-    Rosenberg N. and Bridzell L. E. (1986). How the West Grew Rich: the economic transformation of the industrial world, I.B. Tauris &Co. Ltd, publishers, London.
-    Rose, Adam. (2004). Defining and Measuring Economic Resilience to Disasters, Disasters prevention and management, volume 13, number 4, pp307-314.
-    Schumpeter, J. (1911). Theory of Economic Development, Harvard U.Press.
-    Smulders, J. & L. Bretschger.(2007). “Sustainable Use of Resources and Economic Dynamics”, Journal of Environmental & Resource Economics, Vol.36, pp.1-13.
-    Schiller Herbert I. (1996). Information Inequality: The Deepening Social in America, New York, Routledge.
-    Watson, James and Hill, Anne (2006). Dictionary of Media and Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication.
-    Wang, J.; Jackson, L.; Wang, H. & Gaskin, J. (2015). Predicting Social Networking Site use: Personality, Attitudes, Motivation and Internet Self-Efficacy. Personality and Individual Differences, Vol. 80, Pp. 119-124
-    Wortham, S. (2007). Education 645: Methods of Discourse Analysis.
-    Zhu, X.G. (2011). A New Perspective of Language Study: Critical Linguistics, Northwest Normal University, China, Vol. 9, No. 11, pp. 679-689.