نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ایدر بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی –کاربردی فرهنگ و هنر تهران انجام‌شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان روابط عمومی دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر تهران است، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب تعداد 258 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌ شده است. نتایج حاصل نشان داد که ازنظر ابعاد سواد رسانه‌ای (استفادههدفمندوگزیده‌تراز رسانه‌ها، ارزشیابیپیام، ترکیبپیام‌هایمختلف، خلاصه‌سازیپیام‌هایمختلف) بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند و دانشجویان علمی کاربردی تفاوت معناداری وجود دارد. به‌طوری‌که یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بالاتر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Media Literacy among Public Relations Students of Islamic Azad University, Damavand Branch, and Tehran University of Applied Science and Technology, Faculty of Culture and Art

نویسندگان [English]

  • Ashab Habibzadeh 1
  • Hamed Nouroozi 2

1 Amin University

2 Azad University

چکیده [English]

The present study has been conducted aiming at comparative study of media literacy among public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch, and Tehran University of Applied Science and Technology, Faculty of Culture and Art. The research method was of a survey type and the study population included all public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch and Tehran University of Applied Sciences, Faculty of Culture and Art. 258 individuals were selected using appropriate stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire was employed for data collection in this study. The results showed that there is a significant difference between public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch, and Applied Science and Technology Students in terms of media literacy dimensions (purposive use of media, message evaluation, combining different messages, summarizing different messages, computer and internet skills). The results of the research indicated that the level of media literacy among public relations students of Islamic Azad University, Damavand Branch, was higher than that of the students of Applied Science and Technology University, Faculty of Culture and Art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation messaging
  • combining a different message
  • a summary of the message
-   بازبین، مریم. (1390)، بررسی وضعیت سواد رسانه‌ای کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه رازی کرمانشاه در استفاده از رسانه‌های اجتماعی، ارائه‌ شده در چهارمین همایش رسانه‌های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
-  پاتر، جیمز. (2005)، تعریف سواد رسانه‌ای، ترجمه: کاووسی، لیلا. (1385)، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، شماره 4 (پیاپی 68).
-  تامن، الیزابت. (1380)، "مهارت‌ها و راهبردهای آموزش رسانه‌ای"، مترجم: حسن نورایی بیدخت، تهران: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
-  تقی زاده، ع. (1389)، بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای دختران و پسران دانش‌آموز مقطع متوسطه مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
-  توسلی، بشیر؛ سجادی، مریم سادات؛ نیلی احمدآبادی، علیرضا. (1390)، سنجش سواد رسانه‌ای دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ارائه ‌شده در چهارمین همایش رسانه‌های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
-   چشمه سهرابی، مظفر؛ شاهین، اکرم. (1391)، مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله جهانی رسانه (نسخه فارسی)، دوره، 7 شماره 2، شماره پیاپی 14
-   خدامرادی. (1391)، بررسی سطح سواد رسانه‌ای فرهنگیان (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
-   رجبی، محمد. (1392)، سواد رسانه‌ای مدیران و کارکنان روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور و عوامل مرتبط با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
-   سپاسگر، ملیحه. (1384)، "رویکردی نظری به سواد رسانه‌ای"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال دوازدهم، شماره 44.
-   سورین، و. تانکارد، ج. (1385)، نظریه‌های ارتباطات، مترجم: ع. دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-   شاهین، اکرم. (1390)، بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-   شکر خواه، یونس. (1380)، نیاز مخاطبان به سواد رسانه‌ای، فصلنامه پژوهش و سنجش، 8 (26).
-   شکر خواه، یونس، (1385)، سواد رسانه‌ای یک مقالـه عقیده‌ای، فصـلنامه مطالعـاتی و تحقیقـاتی وسایل ارتباط‌جمعی، سال هفدهم، شماره 4، (پیایی 68).
-   فاضلی، محمد، (1386)، جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 1، شماره 4.
-   قاسمی، طهمورث. (1385)، سواد رسانه‌ای: رویکردی نوین به نظارت رسانه‌ای، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال 13، شماره 52.
-   گشانی، سمیرا. (1390)، بررسی عوامل مؤثر در ارتقا سواد رسانه‌ای کارشناسان روابط عمومی (مطالعه موردی کارشناسان روابط عمومی مناطق 22 گانه شهرداری تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-   میرخانی، سید حامد. (1392)، سواد رسانه‌ای: حمایت و توانمندسازی نوجوانان (12 تا 16 سال)، خانواده‌های متدین در برابر تلویزیون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده علوم ارتباطات.
-   نیازی، لیلا؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی‌آبادی. (1395). تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش‌آموزان، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم، شماره 7.
 
-  Begum, D. (2012). Promoting Media and Information Literacy: A Case Study of Bangladesh Public Sector. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscow, Russian Federation.
-  Bridges,Laurie M,. (2012). Librarian as Professor of Social Media Literacy. Journal of Library Innovation;. Vol. 3 Issue 1,pp.48-65.
-  Culver Sherri H; Jacobson Thomas. (2012). Media literacy and its method to encourage civic engagement; XX(39): 73-80.
-  Derek Boles. (2002). The Language of Media Literacy: A Glossary of Terms: http://www.Medialit.Org/reading.
-  Lee, Alice Y. L. (2012). Promoting Media and Information Literacy (MIL) in Hong Kong: A Network Model Strategy, Paper presented at the International Conference of the Media and Information Literacy for Knowledge Societies, June 24-28, Moscow, Russian Federation.
-  Livingstone, Sonia,. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies [online]. London: LSE Research Online. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/1510.
-  Mader, S. (2012). Transforming Students into Scholars: Creating MIL Competencies through Public Sector. Paper presented at the International Conference on Media and Information Network Model Strategy. Paper presented at the International Conference on Media and Literacy to postgraduate students. ITALICS, 10(1), 35- 42.
-  Piscina, T. Ramirez de la, Basterretxa J. I, Jimenz E. (2011). Report about the media literacy situation in the Basque. School Community XVII (36): 157-164.
-  Potter, W. J. (1998). Media Literacy. Sage Publication, Inc.
-  Potter, W. J. (2014). Media Literacy. Sage Publication, Inc.
-  Primack, Brian A;Fine, Danielle; Yang, Christopher, K; Wicket, Dustin, Zickmund, Susan. Adolescents impressions of antismoking media literacy education. Health Education
-  Thoman, E.; and T. Jolls. (2004). Media Literacy: A National Priority for a Changing World: http://www.medialit.org.
-  Whitworth, Andrew, Steve McIndoe & Clare Whitworth. (2011). Teaching Mediaand Information Literacy to Postgraduate Researchers, Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 10:1, 35-42
-  Zill, k. (2002). media literacy: television meets the internet. March, april, volume 9, number2.