نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گردشگری؛ دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ دانشگاه مازندران.

2 مدرس مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران

چکیده

توجه به عملکرد و نقش رسانه‌های اجتماعی در اقدامات توسط عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری، می‌تواند بسترساز توسعۀ گردشگری در مقصد باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری به نقش رسانه‌های اجتماعی در مقصد گردشگری و اقدامات عرضه‌کنندگان صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر کاربردی، توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری مقصد رامسر می‌باشد که از طریق نمونه‌گیری نظری و بررسی میدانی تعداد 327 نفر به دست آمد. داده‌های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه به دست آمدند. بخشی از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق بستۀ نرم‌افزاری SPSS24 صورت پذیرفت و همچنین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel8.54 اقدام گردید. یافته‌ها مشخص ساخت که بر اساس دیدگاه عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری مقصد رامسر، رسانه‌های اجتماعی به ترتیب بیشتر به کمتر در مدیریت در مقصد، تبلیغات و ترفیعات در مقصد، تحقیقات و بازاریابی در مقصد، تعامل و ارتباطات در مقصد و نیز توزیع و فروش در مقصد نقش داشته و تأثیرگذارند. با توجه به تحلیل یافته‌ها، نتایج و پیشنهاد‌های لازم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude of Tourism Service Supplier on the Role of Social Media in the Destination of Tourism

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 2

2 Lecturer in Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Attention to the function and role of social media in actions Tourism Destination Service Supplier, can be a ground for the development of tourism in the destination. The purpose of this study is to Tourism Destination Service Suppliers Approach toward the role of social media in the tourism destination and the activities of suppliers. This study was applied research, descriptive-correlation research based on structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of Tourism Service Suppliers in Ramsar Destination, Which was obtained 327 people through Judgment sampling and field survey. Data were collected through a questionnaire. A part of the data analysis was performed through SPSS24, and also to test the research hypotheses was used structural equation modeling by using Lisrel8.54 software. The findings determined that based on Tourism Destination Service Suppliers Approach of Ramsar Destination, Social media have a role and influence in destination management, advertising and promotion at destination, research and marketing at destination, interaction and communication at destination, and distribution and sales in destinations. According to the analysis of findings and results, recommendation were presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Tourism Industry
  • Tourism destination
  • Destination Suppliers
  • Ramsar
-         ضرغام بروجنی، حمید؛ حیدری، اصغر. (1395). «تأثیر رسانه‌های نوین بر توسعه استراتژی‌های گردشگری در راستای اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور افق (1404)»، میراث و گردشگری، سال اول، شماره 2.  13-25.
-         رامین‌مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه. (1393). روش تحقیق کمّی با کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل)، تهران: ترمه.
-         محمدی، مصطفی. (1395). «نگرش عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری مقصد به نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی مقصد گردشگری در شهرستان رامسر»، برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال پنجم، شماره 19.  75-93.
-         محمدی، مصطفی؛ میرتقیان‌رودسری، سیّدمحمّد. (1395). «نگرش گردشگران به نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر»، مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم، شماره 8.، 203-238.
-         محمدی، مصطفی؛ میرتقیان‌رودسری، سیّدمحمّد (1396). نقش رسانه‌های اجتماعی در صنعت گردشگری در شهرستان رامسر، طرح تحقیقاتی داخلی انتشار نیافته، گروه گردشگری، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (علوم اجتماعی)، دانشگاه مازندران.
-         مک‌کوئیل،دنیس.(1382).درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی،ترجمه پرویز اجلالی، چاپ اول،تهران:مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
-          Akehurst, G. (2009). “User generated content: The use of blogs for tourism organisations and tourism consumers”, Service Business, Vol. 3, No. 1. PP: 51-61.
-          Chan, N.L. and Denizci, B. (2011). “Investigation of social media marketing: How does the hotel industry in Hong Kong perform in marketing on social media websites?”, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 28. No. 4. PP: 345-368.
-          Chen, F. W. Plaza, A. G. and Urbistondo, P. A. (2016). “Automatically extracting tourism-related opinion from Chinese social media”, Current Issues in Tourism, Vol. 20. No. 10. PP: 1070-1087.
-          Cheng, M. Wong, I. A. Wearing, S. and McDonald, M. (2016). “Ecotourism social media initiatives in China”, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 25. No. 3. PP: 416-432.
-          Chung, N. and Han, H. (2017). “The relationship among tourists' persuasion, attachment and behavioral changes in social media”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 123. PP: 370-380.
-          Colomo-Palacios, R. Soto-Acosta, P. Ramayah, T. and Russ, M. (2013). “Electronic markets and the future internet: From clouds to semantics”, Electronic Markets, Vol. 23. No. 2. PP: 89-91.
-          De-Rosa, A.S. Bocci, E. and Dryjanska, L. (2017). “Social representations of the European capitals and destination e-branding via multi-channel web communication”, Journal of Destination Marketing & Management, https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.05.004.
-          Dijkmans, C. Kerkhof, P. and Beukeboom, C.J. (2015). “A stage to engage: Social media use and corporate reputation”, Tourism Management,No. 47. PP: 58-67.
-          Faria, W.L. and Elliot, S. (2012). “Understanding the Role of Social Media in Destination Marketing”, Tourismos, Vol. 7. No. 1. PP: 193-211.
-          Gidumal, J.B. Gonzalez, S.M. and Valcarcel, B.G.L. (2013). “A social media analysis of the contribution of destinations to client satisfaction with hotels”, International Journal of Hospitality Management, No. 35: PP. 44-47.
-          Gon, M. and Pechlaner, H. (2016). “Social Media and Destination Management Organizations, Digital Natives perspective on destination websites”, Information Technology & Tourism, Vol. 16, No. 4. PP: 435-455.
-          Harrigan, P. Evers, U. Miles, M. & Daly, T. (2017). “Customer engagement with tourism social media brands”, Tourism Management, No. 59. PP. 597-609.
-          Hays, S. Page, S.J. and Buhalis, D. (2013). “Social media as a destination marketing tool: its use by national tourism organizations”, Current Issues in Tourism, Vol. 16. No. 3. PP: 211-239.
-          Hua, L. Y. Ramayah, T. Ping, T. A. and Jun-Hwa, C. (2017). “Social Media as a Tool to Help Select Tourism Destinations: The Case of Malaysia”, Information Systems Management, Vol. 34, No. 3. PP. 265-279.
-          Huang, L. Yung, C.Y. and Yang, E. (2011). “How do travel agencies obtain a competitive advantage? Through a travel blog marketing channel”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 17. No. 2. PP: 139-149.
-          Hudson, S. Roth, M.S. Madden, T.J. and Hudson, R. (2015). “The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees”, Tourism Management,No. 47. PP: 68-76.
-          Huertas, A. Míguez-González, M.I. and Lozano-Monterrubio, N. (2017). “YouTube usage by Spanish tourist destinations as a tool to communicate their identities and brands”, Journal of Brand Management, Vol. 24. No. 3. PP. 211-229.
-          Internet World Stats. (2015). retrieved June 24, 2016, from http://www.internetworldstats.com/stats5.htm.
-          Jovicic, D.Z. (2017). “From the traditional understanding of tourism destination to the smart tourism destination”, Current Issues in Tourism, DOI:10.1080/13683500.2017.1313203.
-          Kasavana, M.L. Nusair, K. and Teodosic, K. (2010). “Online social networking: Redefining the human web” Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 1. No. 1. PP: 68-82.
-          Kim, S.E. Lee, K.Y. Shin, S.I. and Yang, S.B. (2017). “Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo”, Information and Management, Vol. 54. No. 6. PP: 687-702.
-         Kizildag, M. Altin, M. Ozdemir, O. and Demirer, I. (2017). “What do we know about social media and firms’ financial outcomes so far?”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 8. No. 1. PP: 39-54.
-          Knoblich, S. Martin, A. Nash, R. and Stansbie, P. (2015). “Keys to success in Social Media Marketing (SMM) - Prospects for the German airline industry”, Tourism and Hospitality Research, Vol. 17. No. 2. PP: 147-164.
-          Kotler, P. Bowen, J. and Makens, J. (2003). Marketing for hospitality and tourism (3rd ed), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
-          Kotoua, S. and Ilkan, M. (2017). “Tourism destination marketing and information technology in Ghana”, Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 6. No. 2. PP: 127-135.
-          Krempl, S. (2007). Travel 2.0: Die tourismusbranchefliegt auf neuewebtechniken. Retrieved from http://www.heise.de/newsticker/meldung/86448/from/rss09.
-          Lee, S.A. and Lee, M. (2017). “Effects of relationship types on customers’ para-social interactions: promoting relationship marketing in social media”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 8. No. 1. PP. 133-147.
-          Leung, D. Law, R. Van Hoof, H. and Buhalis, D. (2013). “Social Media in Tourism and Hospitality: a Litrature Review”, Journal of Travel & Tourism Marketing, No. 30, PP: 3-22.
-         Leung, X. Bai, B. and Erdem, M. (2017). “Hotel social media marketing: a study on message strategy and its effectiveness”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 8. No. 2. PP: 239-255.
-          Li, S.C.H. Robinson, P. and Oriade, A. (2017). “Destination marketing: The use of technology since the millennium”, Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 6. No. 2. PP: 95-102.
-          Litvin, S.W. Goldsmith, R.E. and Pan, B. (2008). “Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management”, Tourism Management, Vol. 29. No. 3. PP: 458-468.
-          Lu, Y. Chen, Z. and Law, R. (2017). “Mapping the progress of social media research in hospitality and tourism management from 2004 to 2014”, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 35. No. 2. PP: 102-118.
-          Lund, N.F. Cohen, S.A. and Scarles, C. (2017). “The power of social media storytelling in destination branding”, Journal of Destination Marketing & Management, In Press: DOI: 10.1016/j.jdmm.2017.05.003.
-          Mkono, M. (2016). “Sustainability and Indigenous tourism insights from social media: worldview differences, cultural friction and negotiation”, Journal of Sustainable tourism, Vol. 24. No. 8-9. PP: 1315-1330.
-          Minazzi, R. (2015). Social Media Marketing in Tourism and Hospitality, Springer Cham Heidelberg: London.
-          Muhoho-Minni, P. and Lubbe, B.A. (2017). “The role of the media in constructing a destination image: the Kenya experience”, Communicatio, Vol. 43. No. 1. PP: 58-79.
-          Munar, A.M. (2012). “Social Media Strategies and Destination Management”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 12. No. 2. PP: 101-120,
-          Narangajavana, Y. Fiol, L.J.C. Tena, M.A.M. Artola, R.M.R. and García, J.S. (2017). “The influence of social media in creating expectations: An empirical study for a tourist destination”, Annals of Tourism Research, No. 65. PP: 60-70.
-          Nasihatkon, B. Kheiri, J. and Miralbell, O. (2016). “Social Media and Hotel E-Marketing in Iran: The Case of Parsian International Hotels”, Tourism, Vol. 26. No. 2. PP: 15-21.
-          Noone, B.N. McGuire, K.A. and Rohlfs, K.V. (2011). “Social media meets hotel revenue management: Opportunities, issues and unanswered questions”, Journal of Revenue and Pricing Management, Vol. 10, No. 4. PP: 293-305.
-          Pantelidis, I.S. (2010). “Electronic meal experience: A content analysis of online restaurant comments”, Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 51. No. 4. PP: 483-491.
-          Park, J. and Oh, I. (2012). “A case study of social media marketing by travel agency: The salience of social media marketing in the tourism industry”, International Journal of Tourism Sciences, Vol. 12. No. 1. PP: 93-106.
-          Roult, R. Gaudette, M. Auger, D. and Adjizian, J.M. (2016). “Internet Site Management and Use of Social Media by Tourism Businesses: The Case of Quebec”, Czech Journal of Tourism, Vol. 5. No. 1, PP: 21-34.
-          Salavati, S. and Hashim, N.H. (2015). “Website adoption and performance by Iranian hotels”, Tourism Management, No. 46. PP: 367-374.
-          Santana, A.A. and Gil. S.M. (2017). “New trends in information search and their influence on destination loyalty: Digital destinations and relationship marketing”, Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 6. No. 2. PP: 150-161.
-          Schmallegger, D. and Carson, D. (2008). “Blogs in tourism: Changing approaches to information exchange”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 14. No. 2. PP: 99-110.
-          Sigala, M. and Chalkiti, K. (2015). “Knowledge management, social media and employee creativity”, International Journal of Hospitality Management, No. 45. PP: 44-58.
-          Stankov, U. Lazić, L. and Dragićević, V. (2010). “The extent of use of basic Facebook user-generated content by the national tourism organizations in Europe”, European Journal of Tourism Research, Vol. 3. No. 2. PP: 105-113.
-          Thornhill, M. Xie, K. and Lee, Y.J. (2017). “Social media advertising in a competitive market: effects of earned and owned exposures on brand purchase”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 8. No. 1. PP: 87-100.
-          Usakli, A. Koc, B. and Sonmez, S. (2017). “How 'social' are destinations? Examining European DMO social media usage”, Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 6. No. 2. PP: 136-149.
-          Xiang, Z. and Gretzel, U. (2010). “Role of social media in online travel information search”, Tourism Management, No. 2. PP: 179-188.
-          Zeng, B. and Gerritsen, R. (2014). “What do we know about social media in tourism? A review”, Tourism Management Perspectives, No. 10. PP: 27-36.