مدیر مسئول


دکتر علی اصغر کیاء استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روزنامه نگاری

سردبیر


دکتر علی اصغر کیاء استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روزنامه نگاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر نعیم بدیعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

  • badiinayahoo.com
  • ...........

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

جامعه شناسی و ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا دهقان نیری استاد گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس اسدی دانشیار گروه روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

روزنامه نگاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا صابری استاد(همتراز) گروه روابط عمومی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

روابط عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین افخمی دانشیار، گروه روابط عمومی،دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا حسینی پاکدهی دانشیار گروه علوم ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبائی

علوم ارتباطات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر یحیی کمالی پور استاد، دانشگاه پوردو

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهدی سمتی استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر طلال عتریسی استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه لبنان

ارتباطات اجتماعی

مدیر داخلی


رکسانا شمسائی دانشگاه علامه طباطبائی