شناسایی مولفه‌های فرهنگ حاکم در شبکه اجتماعی اینستاگرام

امیرحسین شمشادی؛ افسانه مظفری؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 344-311

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.55260.1045

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ حاکم بر شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام‌شده است. نمونه تحقیق، مشارکت‌کنندگان بالقوه از اساتید و صاحب‌نظران، مدیران ستادی و مدیران اجرایی رسانه‌های فعال در سطح تهران بودند. با در نظر گرفتن اهمیت حداکثر تنوع در نمونه تحقیق و محدودیت‌های ...  بیشتر