مفهوم شناسی فناوری شهروندی

محمدحسین ملک‌نژاد یزدی؛ مهدی ثنائی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 281-302

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.56332.1069

چکیده
  ورود حکمرانی به عرصه دیجیتال فرصت‌های جدیدی را پدید آورده است و پاسخ به برخی از سوالات بنیادین حکمرانی را نیز با چالش‌هایی همراه کرده است مخصوصا سوالاتی از جنس رابطه مردم و حاکمیت. امروزه و با گسترش پرسرعت فناوری اطلاعات دیگر استفاده از مردم تنها در راهپیمایی و انتخابات خلاصه نمی‌شود و شهروندان قدرت بیشتری برای تاثیر در حکمرانی ...  بیشتر