دلایل و عوامل انتخاب رسانه‌های غیر رسمی به عنوان منبع کسب اخبار

علی قاسمی جهان؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 339-368

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.59875.1172

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تحلیل کیفی و ارائه مدل فرایندی برای ترجیح رسانه‌های غیررسمی برای کسب اخبار بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه مبنایی (مدل سیستماتیک اشتراوس و کوربین) انجام‌شده است. نمونه تحقیق، مشارکت‌کنندگان بالقوه از اساتید و صاحب‌نظران، مدیران ستادی و مدیران اجرایی رسانه‌های فعال در سطح تهران بودند. ...  بیشتر