مقایسه نقشه ذهنی کاربران پیام‌رسان‌های داخلی با پیام‌رسان‌های خارجی

کبری بخشی زاده برج؛ رضا خادم حسینی؛ مهدی بشیرپور

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.60047.1177

چکیده
  امروزه پیام‌رسان‌های اجتماعی در بین مردم ایران از اقبال بالایی برخوردار بوده و کاربران زیادی در بین مردم دارند. مردم ایران برای استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی با دو انتخاب پیام‌رسان‌های داخلی و پیام‌رسان‌های خارجی مواجه هستند و تحقیقات نشان داده‌اند که استفاده مردم ایران از پیام‌رسان‌های خارجی بیشتر است. این تحقیق به بررسی ...  بیشتر