نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی/دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه پیام‌رسان‌های اجتماعی در بین مردم ایران از اقبال بالایی برخوردار بوده و کاربران زیادی در بین مردم دارند. مردم ایران برای استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی با دو انتخاب پیام‌رسان‌های داخلی و پیام‌رسان‌های خارجی مواجه هستند و تحقیقات نشان داده‌اند که استفاده مردم ایران از پیام‌رسان‌های خارجی بیشتر است. این تحقیق به بررسی علت عدم اقبال و توجه مردم به پیام‌رسان‌های ایرانی و مقایسه آن با پیام‌رسان‌های خارجی پرداخته است تا بتواند با قیاس تفاوت‌های بین پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی از نظر کاربران به مدلی برای طراحی پیام‌رسان ایرانی مناسب با سلیقه کاربران دست پیدا کند. در این تحقیق از رویکرد پدیدارشناسی و روش زیمت برای استخراج نقشه ذهنی کاربران نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی استفاده‌شده است و در این راستا از 15 نفر از دانشجویان در شهر تهران مصاحبه زیمت به عمل آمده است. یافته‌های تحقیق در سه محور نقشه ذهنی پیام‌رسان‌های داخلی، نقشه ذهنی پیام‌رسان‌های خارجی و مقایسه بین این دو نقشه بوده است. دو نقشه اجماعی به‌صورت سازه‌ای با یکدیگر مقایسه و تحلیل شدند. تعداد سازه‌های استخراج‌شده پیام‌رسان ایرانی نسبت به پیام‌رسان خارجی بیشتر بود که نشان‌دهنده دغدغه کاربران نسبت به پیام‌رسان ایرانی است. اکثر این سازه‌ها ماهیتی منفی داشتند و با تحلیل این سازه‌ها می‌توان دریافت که قسمتی از مشکلات پیام‌رسان‌های ایرانی در طراحی و مشکلات فنی آنان و قسمت دیگر ریشه در مشکلات مدیریتی دارد. در انتها مقایسه بین پیام‌رسان‌ها تحلیل‌شده و پیشنهاد‌هایی به سازندگان و مدیران جهت طراحی پیام‌رسان ایرانی با توجه به نیاز کاربر داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

omparing of mental map of Iranian and foreign mobile instant massages

نویسندگان [English]

  • Kobra Bakhshizadeh Borj 1
  • Reza khadem Hosseini 2
  • MAHDI BASHIRPOUR 3

1 Assistant Prof., Faculty of Management & Accounting, Allameh tabataba’i University, Tehran, Iran

2 2. MSc. in e-commerce Management, Faculty of Management allameh tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Ph.D student in of marketing management / Allameh Tabataba'i university

چکیده [English]

Today, social media is very useful among the people of Iran and it has many users in Iran.by the way Iranian people are faced with two choices of using domestic and foreign messengers. Previous researches has shown that Iranians people are using foreign media more than their domestic social messengers. This study investigates the reason for people's lack of attention to use domestic messengers and compares it with foreign messengers in order to achieve a model for designing Iranian messengers suitable to users' tastes by comparing the differences between domestic and foreign messengers. In this research, the phenomenological approach and the ZMET method have been used to extract the users' mind maps from internal and external messengers, and in this regard, 15 students in the city of Tehran have been interviewed by ZMET. The research findings were in the three axes of the mental map of internal messengers, the mental map of external messengers and the comparison between these two maps. The two consensus maps were structurally compared and analyzed. The number of extracted structures of Iranian messengers was more than foreign messengers, which shows the concern of users towards Iranian messengers. Most of these structures had a negative nature and by analyzing these structures, it can be seen that part of the problems of Iranian media in their design and technical problems and the other part is rooted in management problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • mind map
  • Phenomenology