نقش عوامل روان شناختی در گرایش دانشجویان به فضای مجازی

سیدنورالدین رضوی زاده؛ پروانه عبدالملکی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.33212.513

چکیده
  اینترنت و فضای مجازی بخش قابل‌توجهی از لحظات زندگی ما را به خود اختصاص می‌دهند و تا حدود زیادی روابط انسانی را دگرگون ساخته‍اند. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریه استفاده و رضامندی است. فرض اصلی نظریۀ استفاده و رضامندی این است که مخاطبان، کم‌وبیش به‌صورت فعّال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را فراهم کند. گرایش به فضای ...  بیشتر