ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای خبری مجازی کشور

بنفشه فتوت؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباس علی رستگار؛ عظیم زارعی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 179-205

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.42834.747

چکیده
   این پژوهش با هدف ارائه و سنجش مدلی مناسب در زمینه رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های آمیخته کیفی و کمی به شمار می‌رود که در آن از رویکرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» و مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره ...  بیشتر