سازوکارهای مصرف رسانه‌ای نوجوانان در شهر تهران

سبحان یحیائی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 291-328

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.43753.767

چکیده
  این مقاله به چگونگی و سازوکارهای مصرف رسانه‌ای در نوجوانان می‌پردازد. این مقاله بر مبنای پژوهشی اکتشافی و کیفی مبتنی بر روش‌شناسی داده بنیاد به‌پیش رفته است و نویسنده مدعی است با منطق استقراء و از خلال مصاحبه‌های ژرفانگر و مشاهدات، یک سامان نظری متشکل از قضایایی تئوریک به‌هم‌پیوسته را در مورد مصرف رسانه‌ای نوجوانان ارائه می‌دهد. ...  بیشتر