تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه

محدثه یعقوبی؛ محمد سلطانی فر؛ علی جعفری؛ جعفر سلمان زاده

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 27-55

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.53887.1010

چکیده
  هدف از این مقاله، تبیین چالش‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران است. پرسش این است که آیا در شرایط فعلی جامعه ایرانی، قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات گنجایش و ظرفیت دارد؟ روش این پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش‌های فراروی اجرایی شدن ...  بیشتر