تاثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بر مدیریت بدن زنان و دختران

غلامرضا تاج بخش؛ محمد دانشفر

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 187-215

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.28490.385

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تماشای شبکه­های ماهواره­ای بر مدیریت بدن زنان و دختران شهر شیراز انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و دختران 18 تا 45 ساله شهر شیراز می­باشد. حجم نمونه برآمده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، برابر با 400 ...  بیشتر