تاثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بر مدیریت بدن زنان و دختران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بروجردی، بروجرد. ایران

2 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر مدیریت بدن زنان و دختران شهر شیراز انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و دختران 18 تا 45 ساله شهر شیراز می‌باشد. حجم نمونه برآمده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، برابر با 400 نفر و شیوه نمونه‌گیری، خوشه-ای چند مرحله‌ای تصادفی است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که میانگین سنی پاسخ‌دهندگان 3/29 سال می‌باشد. 52درصد از پاسخ‌دهندگان، مجرد و 48درصد متاهل‌اند، 75درصد، بومی و 25درصد غیربومی‌اند، بین مدت زمان تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای و رضایت از بدن زنان و دختران رابطه معنادار وجود دارد. بین مدت زمان تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای و مدیریت بدن زنان و دختران رابطه معنادار وجود دارد. رضایت از بدن زنان و دختران با توجه به نوع برنامه‌های ماهواره ای مورد مشاهده، متفاوت است. مدیریت بدن زنان و دختران با توجه به نوع برنامه‌های ماهواره‌ای مورد مشاهده، متفاوت است. بین رضایت از بدن و مدیریت بدن زنان و دختران رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of watching Persian-language satellite TV on female and female body management

نویسندگان [English]

  • gholamreza tajbakhsh 1
  • mohamad daneshfar 2
1 Dept of sociology
2 faculty member
چکیده [English]

9. The present study was conducted to investigate the effect of watching satellite networks on women's and women's body management in Shiraz. The statistical population of this study is all women and girls 18 to 45 years old in Shiraz. The sample size derived from the Cochran sample size formula is 400, and the sampling method is a multi-stage cluster randomized. The method of research is survey and data gathering tool is a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. The results showed that the average age of respondents was 29.3 years. 52 percent of respondents are single and 48 percent married, 75 percent are native, and 25 percent are non-native, there is a significant relationship between the duration of watching satellite programs and the satisfaction of women and girls. There is a significant relationship between the time of watching satellite programs and the body management of women and girls. The satisfaction of the body of women and girls varies according to the type of satellite observation program. Female and female body management varies according to the type of satellite program being observed. There is a meaningful relationship between body satisfaction and body management in women and girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite TV
  • women
  • body managent