تناسب یابی هنجارهای عمل و تعامل در اینستاگرام با ساختار آن

مصطفی غنی زاده؛ علی یوسفی؛ غلامرضا صدیق اورعی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 53-90

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.32036.481

چکیده
  اینستاگرام از جمله شبکه اجتماعی عکس محوری است که در سال‌های اخیر با اقبال گسترده ایرانیان روبرو بوده و درعین‌حال چالش‌هایی را پیش روی مردم ایران قرار داده است. این در حالی است که بسیاری از هنجارهای عمل و تعامل در این شبکه برای جامعه شناسان مبهم و ناشناخته است. هدف نوشتار حاضر شناسایی هنجارهای عمل و تعامل در این فضا و تناسب میان این ...  بیشتر