تحلیل و ارزیابی اثر رسانه های اجتماعی بر قصدخرید برندهای جعلی: با میانجی گری نگرش و سبک زندگی مصرف کنندگان

حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ زهرا حسنوند

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 335-303

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.48430.876

چکیده
  یکی از روندهای جهانی که به‌صورت هشدار دهنده‌ای درحال گسترش بوده، تولید، توزیع و مصرف کالاهای تقلبی فریبنده و غیرفریبنده، برندهای معتبر است. باتوجه به اینکه متغیرهای مختلفی بر قصدخرید کالاهای تقلبی اثرگذار هستند، لذا در این تحقیق به مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر قصدخرید برند تقلبی پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی ...  بیشتر