نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

یکی از روندهای جهانی که به‌صورت هشدار دهنده‌ای درحال گسترش بوده، تولید، توزیع و مصرف کالاهای تقلبی فریبنده و غیرفریبنده، برندهای معتبر است. باتوجه به اینکه متغیرهای مختلفی بر قصدخرید کالاهای تقلبی اثرگذار هستند، لذا در این تحقیق به مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر قصدخرید برند تقلبی پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه مصرف-کنندگان محصولات بدلی، ساکن در شهرستان خرم آباد است که از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 384 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شده است. همچنین با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار PLS به آزمون فرضیات پرداخته شد و درنهایت تایید شد که رسانه‌های اجتماعی به طور مستقیم بر قصدخرید برند جعلی تاثیر معنادار ندارد و فقط به طور غیرمستقیم (از طریق نگرش و سبک زندگی) بر قصدخرید تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Media on the Purchase Intention of Fake Brands: with the Mediating Role of Attitude and Lifestyle

نویسندگان [English]

  • Hojat Vahdati 1
  • Mohammad Hakkak 1
  • zahra hasnvand 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management Training Department, Lorestan University, Khoramabad, Iran.

2 Msc Student, Business Administration, Area of Study: Marketing, Lorestan University, Khoramabad, Iran.

چکیده [English]

 
The production, distribution, and consumption of deceptive and non-deceptive fake products, of reputable brands is one of the global trends which is expanding alarmingly. Unfortunately, the fake products by reputable brands are known as an alternative for original products and encourage consumers to purchase such products. Since different variables affect the purchase intention of fake brands, this study investigated the effect of social media on the purchase intention of fake brands. This study was applied in terms of objective and descriptive-survey in terms of nature. The statistical population included all consumers (users) of fake products living in Khorramabad. Of this population, a sample of 384 subjects was selected using the Cochran formula to answer the questionnaire. In addition, the hypotheses were tested using the structural equation technique and PLS software Finally, it was approved that social media had no direct affect the purchase intention of fake brands but had a significant positive effect on purchase intention indirectly (through attitude and lifestyle).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "attitude"
  • "deceptive and non-deceptive fake products"
  • "LifeStyle"
  • "purchase intention"
  • "Social Media"
ابراهیمی، عبدالحمید؛ بخشنده، قاسم؛ جعفرزاده کناری، مهدی. (1394)، «نقش دوگانه تجربه خرید مصرف­ کننده در قصدخرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس»، فصلنامه مدیریت برند، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1394.
آسابرگر، آرتور. (1379). روش­های تحلیل رسانه­ها. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
افراسیابی، محمدصادق؛ بشیر، حسن. (1393). «شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک­زندگی جوانان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1.
ایمان، محمدتقی؛ مرحمتی، ندا (1393) «تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک­زندگی مدرن در شهر شیراز»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 25، شماره 55.
بیات، محمدکریم؛ منوچهری، روح الله. (1394). «نقش رسانه­ های اجتماعی در سبک­زندگی اعضای کتابخانه ­های عمومی با تحلیل "سوات" (مطالعه موردی: شهر شیراز)»، مطالعات رسانه­ های نوین، سال اول، شماره 3.
حسینی، میرزاحسن؛ عیدی، فاطمه. (1394). مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام ­نور. چهاردهم، 288 صفحه.
حیدرزاده هنزائی، کامبیز؛ عباسی، جواد. (1394). «رابطه با نام تجاری، محور ایجاد نام تجاری قوی در بانک­های تجاری». مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 20، صفحه 66-51.
خسروانی، مطهره؛ حقیقی نسب، منیژه. (1394). «بررسی مقایسه ­ای نگرش کاربران ایرانی و آمریکایی، نسبت به برندهای لوکس و تأثیر آن بر قصدخرید در شبکه­ های اجتماعی». پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه الزهرا.
داوری، علی؛ رضا زاده، آرش. (1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS.. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رسولی، محمدرضا. (1383). «بررسی مؤلفه­ های سبک ­زندگی در تبلیغات تجاری در تلویزیون»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 3.
شولتز، دوان. (1381). «نظریه ­های شخصیت» مترجم: یوسف کریمی، تهران: نشر ارسباران.
صابری، مریم. (1386). مروری بر وب 1 با نگاهی به وب 2. نما. 7 (3).
عدلی­پور، صمد؛ رسول­زاده اقدم، صمد؛ میرمحمدتبار، سید احمد؛ افشار، سیمین. (1393). «تحلیل نقش رسانه­ های اجتماعی در گرایش به سبک ­زندگی نوین در بین جوانان ایرانی». دوفصلنامه پژوهش­های جامعه ­شناسی معاصر، سال چهارم، شماره 6.
کاپلن، آندره‌ام؛ مایکل هانلین. (1389). «چالش­ها و فرصت­های رسانه­ های اجتماعی»، فصلنامه کتاب مهر، شماره 1، ترجمه فهیمه محمدسمسار.
کفاش ­پور، آذر؛ رحیم­ نیا، فریبرز؛ فنایی خیرآباد، فاطمه. (1392). «بررسی تأثیر رسانه ­های اجتماعی بر قصدخرید»، سومین همایش بین ­المللی مدیریت و رسانه.
گل بابازاده، گوهر؛ احسانه ­نژاد، محمد نامقی. (1396). «نقش بازاریابی اینترنتی با محوریت رسانه ­های اجتماعی بر نگرش و قصدخرید مصرف­ کنندگان نام­های تجاری شناخته‌شده صنعت مد و لباس»، سومین کنفرانس بین­ المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 49457/16
گلشنی، حسین. (1397). «ارائه الگوی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی شبکه­ های اجتماعی بر روی آگاهی از برند، تصویر برند و بازخورد مشتری (موردمطالعه محصولات شرکت سامسونگ در ایران)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی بین ­الملل، دانشگاه پیام نور.
گیدنز، آنتونی. (1387). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.
گیدنز، آنتونی. (1388). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محمد ثلاثی، تهران: مرکز.
محمدی، مسعود. (1395). «بررسی تأثیر برنامه ­های بازاریابی رسانه­های اجتماعی بر نگرش برند و قصدخرید مصرف­کنندگان در صنعت خرده‌فروشی اینترنتی: موردمطالعه فروشگاه اینترنتی بامیلو»، پایان ­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه خوارزمی.
موسوی، سمیرا؛ راد، فیروز. (1393). «بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از رسانه­های جمعی با سبک­زندگی شهروندان شهر تبریز». مجله مطالعات جامعه‌شناسی، سال هفتم، شماره 28.
موسوی، مهری سادات. (1393). «تأثیر رسانه ­های اجتماعی بر سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی». همایش مقاومت اقتصادی، کرج.
Ang, Swee; Cheng, Peng Sim. (2001). "Spot the difference: Consumer responses towards counterfeits", Journal of Consumer Marketing,18 (3), PP. 219–235.
Ajzen, Icek. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human Decisions Processes 50: 179-211.
Boateng, Henry; Feehi Okoe, Abednego. (2015). "Consumers’ attitude towards social media advertising and their behavioural response The moderating role of corporate reputation". Journal of Research in Interactive Marketing, 9(4), 299‐312.
Bourdieu, Pierre. (1984) Distinction: A social Critique of the Judement of Tast. Routledge. 640 Pages
Bush, Ronald; Bloch, Peter. (1989). "Remedies for product counterfeiting". Business Horizons, 32(1), PP. 59–65.
Carty, Paul. (1994). Fakes’ progress. Accountancy, 114, PP. 44–46.
Chaudhuri, Arjun; Holbrook, Morris. (2001). "The Chain of Effects From Brand Trust and Brand Affects to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty", Journal of Marketing, 65, PP. 81-93.
Chow, Daniel. (2000). "Enforcement against counterfeiting in thepeople’s republic of China". Northwestern Journal of InternationalLaw & Business, 20(3), PP. 447-458
Crano, William. (2011). Attitudes and attitude change. Edited by Radmila Prislin. Psychology. 456 pages
De Matos, Celso Augusto; Rossi, Carlos Alberto Vargas. (2007). "Consumer attitudes toward counterfeits: a review and extension", Journal of Consumer Marketing, 24(1), PP. 36-47.
Gentry, James; Shultz, Clifford; Commuri. (2001). "How now Ralph Lauren? The Separation of Brand and Product in a Counterfeit Culture. Journal of Advances in Consumer Research",28(1), PP. 258-265.
Gómez, Miguel, Constantinides, Efthymios, Carlota Lorenzo ‐Romero(2010). "Effects of web experience on consumer choice: a multicultural approach". Internet Research, 20(2), 188-209.
Grossman, Gene; Shaliro, carl. (1988). "Foreign counterfeiting of status goods, The Quarterly". Journal of Economics.103, 79-100.
Hassanein, Khaled; Head, Milena. (2007). "Manipulating perceived social presence through the web interface and its impact on attitude towards online shopping. International". Journal of Human-Computer Studies, 65(8), 689-708.
International Anticounterfeiting Coalition (2015), available at: www.iacc.org/counterfeiting/counterfeiting.php (accessed 7 October 2015).
Jin, Sbca. (2012). "The Potential Of Social Media For Luxury Brand Management". Marketing Intelligence & Planning, 32(1), Pp.611–644.
Kotler, Philip; Armstrong, Gary. (2009). Marketing: An Introduction (9th Ed.). United States of America: Pearson.
Kulandairaj, jesu. (2014). "Impact of socoal media on the lifestyle of youth International" Journal of technical research and applicatications. 22-28.
Kwong, Kenneth; Leung, John. (2009). "Attitude Toward Counterfeits and Ethnic Groups: Comparing Chinese and Western Consumers Purchasing Counterfeits". Journal of Euromarketing, 18(1).
Maldonado, Hume. (2005). "Attitudes Toward Counterfeit Products: An Ethical Perspective". Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 8(2), 105-117.
McAlexander, James; Schouten, John. (1998). "Brand-fests: Servicescapes for the cultivation of brand equity". In J. F. Sherry (Ed.), Servicescapes: The concept of place in
Moens, Marie; Tat-Seng Chua. (2014). Mining User Generated Content. CRC Press, 474 Pages 47 B/W Illustrations.
Morra, Maria Cristina; Gelosa Valeria, Francesca Ceruti; Alice Mazzucchelli. (2017). "Original or counterfeit luxury fashion brands? The effect of social media on purchase intention". Journal of Global Fashion Marketing Bridging Fashion and Marketing.
Nia, Arghanan; Zaichkowsky, Judith. (2000). "Do counterfeits devalue the ownership of luxury brands". Journal of Product & Brand Management, 9 (7), 485-497.
Norum, Philip. (2011). "Analysis of the demand for counterfeit goods". Journal of ashion Marketing and Management, 15(1), PP. 27-40.
Nylander, stna. (2013). "Social media for lifestyle change-social with whom, and why?" Available at: Http:// www.mobile fecentre.org.
Park, Hye-Jung; Rabolt, Nancy; Jeon, Kyung. (2008). "Purchasing Global Luxury Brands among Young Korean Consumers", Journal of Fashion Marketing and Management, 12 (2), PP. 244-259.
Phau, Teah. (2009). "Targeting buyers of counterfeits of luxury brands: A study on ttitudes of Singaporean consumers", Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 17, PP. 3-15.
Rudez, Helena; Vodeb, Ksenija. (2015). "Students’ Use of Social Media during the Travel Process". Journal of Tourism and Hospitality Management, 21(2): 179-190.
Santrock, John (2011). Lifespan Development: Socio Emotional Development In Adolescence, Press: Mc Graw- Hill EducationLeslie.
Wilcox, Keith; Kim, Hyeong. (2008). "Why Do Consumers Buy Counterfeit Luxury Brands?" Journal of Marketing Research, (2), 247–259.
Yadav, Mayank; Rahman, Zillur. (2017). "Measuring Consumer perception of Social media marketing activities in e-commerce industry: Scale development & validation". journal homepage: www.elsvier.com/locate/tele.
Zaichkowsky, Judith. Lynne. (2006). The Psychology behind Trademark Infringement and Counterfeiting. Edition of Ilustrada, Editor: Routledge. 322 Pages