بررسی نقش استفاده از اینترنت در میزان بروز عادات و خصلت های منفی فرهنگی؛ مطالعه موردی شهر کاشان

سیدکمال الدین موسوی؛ سمانه سادات جوادی

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1397، ، صفحه 254-288

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.22449.234

چکیده
  در این پژوهش "نقش استفاده از اینترنت در میزان بروز عادات و خصلت‌های منفی فرهنگی" در شهر کاشان مورد بررسی قرارگرفته است و در این راستا، نظریات متعددی از دنیس مک کوایل، جان تامپسون، مانوئل کاستلز، و نیز برخی صاحبنظران ایرانی مورد استناد قرارگرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش را مراجعه‌کنندگان به کافی‌نت‌های فعال در شهر کاشان تشکیل می‌دهند ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در فضای مجازی

سیدکمال الدین موسوی؛ معصومه اسدنژاد احمدآبادی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 247-283

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.5734

چکیده
  چکیده بررسیِ امکان شکل‌گیری فرهنگ اعتماد در فضای مجازی آن‌هم با توجه به ساختار و ویژگی‌های ساختاری‌ای فضا هدفِ اصلیِ پژوهشِ حاضر بوده است. در تناسب با موضوع تحقیق از نظریه اعتماد اجتماعی زتومپکا و نیز هندرسون به‌عنوان چارچوبِ تئوریک پژوهش حاضر استفاده‌شده و بر اساس ادبیات نظری و تجربی تحقیق، تعدادی فرضیات تدوین و دریک جامعه ...  بیشتر