تحلیل جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در فضای مجازی

سیدکمال الدین موسوی؛ معصومه اسدنژاد احمدآبادی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 247-283

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.5734

چکیده
  چکیده بررسیِ امکان شکل‌گیری فرهنگ اعتماد در فضای مجازی آن‌هم با توجه به ساختار و ویژگی‌های ساختاری‌ای فضا هدفِ اصلیِ پژوهشِ حاضر بوده است. در تناسب با موضوع تحقیق از نظریه اعتماد اجتماعی زتومپکا و نیز هندرسون به‌عنوان چارچوبِ تئوریک پژوهش حاضر استفاده‌شده و بر اساس ادبیات نظری و تجربی تحقیق، تعدادی فرضیات تدوین و دریک جامعه ...  بیشتر