رابطه بین هوش هیجانی، سبک‌های دلبستگی و همبستگی خانوادگی با استفاده از فیس‌بوک در کاربران

فریده حسین ثابت؛ زهرا جهانگرد؛ عبدالله معتمدی

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1395، ، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2016.7169

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سبک‌های دلبستگی و همبستگی خانوادگی با استفاده از فیس‌بوک در کاربران انجام شد. شرکت‌کنندگان پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران تشکیل دادند (204 نفر کاربر، 103 نفر غیر کاربر). از آن‌ها خواسته شد که مقیاس هوش هیجانی برادبری و گریوز، مقیاس سبک‌های دلبستگی‌هازان و شیور و پرسشنامه ...  بیشتر