اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی و اثرات فرهنگی و رفتاری ناشی از آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دوره متوسطه )

زهرا دادرس؛ سعید فرامرزیانی؛ علی جعفری؛ غلامحسین بیابانی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 151-190

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.26685.346

چکیده
   هدف مقاله حاضر، ارزیابی میزان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی و اثرات فرهنگی و رفتاری ناشی از آن در بین دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان اردبیل بود. به همین منظور، 373 دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای این منظور پرسشنامه‌ای ...  بیشتر