امکان‌سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرآیندهای بازاریابی محتوایی؛ مطالعه موردی دیجی‌کالا

طاهر روشندل اربطانی؛ سعیدرضا عاملی؛ مجتبی حاجی جعفری

دوره 2، شماره 7 ، آبان 1395، ، صفحه 157-190

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.13086.78

چکیده
  مقاله حاضر باهدف امکان‌سنجی کاربست محتوای کاربرساخته به‌عنوان گونه محتوایی غالب و در حال رشد فزاینده در فضای مجازی در فرآیندهای بازاریابی محتوایی و احصای الگوی این کاربست است. مسئله اساسی این پژوهش آن است که چگونه و بر اساس چه الگویی می‌توان محتوای کار برساخته را در فرآیند بازاریابی محتوایی استفاده کرد؟ این مطالعه به نوع خاصی از ...  بیشتر