فیس‌بوک و رفتار انتخاباتی (مطالعه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 ایران)

محمد رضایی؛ مریم پورعسکری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7003

چکیده
  چکیده این پژوهش چگونگی تأثیر عضویت افراد در فیس‌بوک را بر رفتار رأی‌دهی آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مطالعه می‌کند. روش تحقیق، کیفی است، برای جمع‌آوری داده‌ها از اتنوگرافی مجازی و تکنیک‌های مشاهده و مصاحبه عمیق و همچنین برای تحلیل داده‌ها از تحلیل تماتیک استفاده شده است. بنابر یافته‌های این پژوهش تابوبودن مشارکت در ...  بیشتر