تحلیل محتوای پیام‌های فرهنگی سایت دانشگاه علامه طباطبائی

مهدخت بروجردی علوی؛ حسن بهروز خانیکی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 161-194

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4515

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف «شناخت ساختار و محتوای پیام‌های فرهنگی سایت دانشگاه علامه طباطبائی» انجام شده است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مطالب و پیام‌های فرهنگی نوشتاری و دیداری منتشر شده در سایت دانشگاه علامه طباطبائی چگونه است؟ برای رسیدن به این پاسخ از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شد. جامعه آماری ...  بیشتر