نگرش مخاطبان نسبت به دیجیتال شدن شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران

علیرضا حسینی پاکدهی؛ سید عباس اسدی مله خان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 31-55

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4521

چکیده
  ایجاد نگرش مثبت نسبت به یک نوآوری و پذیرش آن از سوی پذیرندگان، هدف هر ابداع کنندۀ  نوآوری است. در سال‌های اخیر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز کوشیده است تا با دیجیتال کردن شبکه­های تلویزیونی ضمن افزایش و بهبود کیفیت برنامه­ها به جذب هر چه بیشتر مخاطبان در رقابت با سایر رسانه­ها بپردازد. لذا با عنایت به این نکته، هدف این ...  بیشتر