مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

احمد غیاثوند

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 87-117

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4523

چکیده
  امروزه با پدیده جهانی شدن و گسترش آن به همه دنیا، رسانه های نوین بیش از پیش اهمیت پیدا کرده‌اند و همزمان استفاده از اینترنت و مطالعه اینترنتی از رونق بسیاری برخوردار شده است. بنابراین بررسی میزان مطالعه اینترنتی افراد جامعه، بر حسب منابع مختلف و تبیین آن از اهداف اساسی این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر به روش پیمایش در بین افراد 15 سال به ...  بیشتر