تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازی‌های رایانه‌ای خشن

ثاراله شجاعی؛ طاهره دهداری؛ بهناز دوران؛ کرامت نوری؛ محمد شجاعی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 173-201

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.15548.107

چکیده
  کودکان و نوجوانان به ‌واسطه رشد شناختی ناقص‌تر و تجارب کمتر، بیش از بزرگسالان از خشونت رسانه‌ای تأثیر می‌پذیرند. آموزش سواد رسانه‌ای به‌عنوان یکی از شیوه‌های مصون‌سازی افراد در برابر تأثیرات رسانه‌ها، می‌تواند تفکر انتقادی را در مخاطبین خود پرورش دهد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای در کاهش میزان ...  بیشتر